Skip to Content

Pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. nowej perspektywy

22 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. wypracowania zasad realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych na terenie województwa lubuskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zespół składa się z przedstawicieli poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Do jego zadań należy opiniowanie projektów aktów legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie realizacji Polityki Spójności w perspektywie 2021-2027, aktów prawa krajowego związanego z realizacją Polityki Spójności, różnych dokumentów operacyjnych związanych z planowaniem działań na nową perspektywę finansową UE. 

Na pierwszym spotkaniu omówiono główne założenia perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz przedstawiono informację nt. stanu procedowania projektów rozporządzeń dotyczących nowej perspektywy finansowej UE.