Skip to Content

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zobacz ogłoszenie