Skip to Content

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

W dniu 30 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Lista z danymi projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

Skład KOP.