Skip to Content

Informacja dotycząca kryterium premiującego nr 4

Szanowni Państwo,
Instytucja Zarządzająca informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej dotyczącej kryterium premiującego nr 4: „W ramach projektu minimum 25% usług rozwojowych będzie prowadzić do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub na przeprowadzeniu walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy”  dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP, w uzasadnieniu ww kryterium pozostał zapis 50% a powinno być 25%.