Skip to Content

Dotacje na programy rewitalizacji – rozstrzygnięcie II naboru

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 17 wniosków o przyznanie dotacji, z czego ocenie merytorycznej poddanych zostało 13 wniosków, które przeszły w pierwszym etapie pozytywnie ocenę formalną. Ocena formalna i merytoryczna wniosków została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu dotacji.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowanych zostało 11 wniosków złożonych przez lubuskie gminy. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 600 280,00 PLN, łączna wartość dotacji finansowanej z PO PT 2014-2020 wynosi 539 703,00 PLN.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, którym przyznano dotację.

Lista projektów rekomendowanych do otrzymania dotacji celowej