Skip to Content

Dofinansowanie 6 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 6 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 34 237 754,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 3 423 775,40 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla sześciu projektów wybranych do dofinansowania wynosi 30 708 820,60 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 40 586 752,78 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania