Skip to Content

Dofinansowanie 6 projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

19 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 6 projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 16 193 426,89 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 619 342,69 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla sześciu projektów wybranych do dofinansowania wynosi 11 251 004,21 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 15 539 879,79 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.