Skip to Content

Dodatkowe nabory wniosków w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (Typ I), RPO - L2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w IV kwartale 2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 planuje ogłosić dwa dodatkowe nabory wniosków w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (Typ I), nieujęte w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok.

Konkursy będą obejmować Typ I projektów tj. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym (w tym raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), chorobom i zaburzeniom psychicznym, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorobom układu oddechowego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne i dotyczyć będą:

- profilaktyki nowotworów złośliwych jelita grubego, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne (alokacja konkursu: 3 529 411,76 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 3 000 000,00 zł),

- profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy, piersi, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne (alokacja konkursu: 2 352 941,18 z, w tym dofinansowanie UE w wysokości 2 000 000,00 zł).

Warunkiem ogłoszenia przedmiotowych naborów było m.in. zatwierdzenie przez Komitet Sterujący (KS) do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, przyjętego wcześniej przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Niniejszy Plan został zaakceptowany przez Komitet Sterujący uchwałą Nr 46/2019/XXII z dnia 24 września 2019 r. Aktualnie trwa procedowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020. Wobec powyższego, konkursy w ramach Działania 6.7 zostaną ogłoszone niezwłocznie po przyjęciu ww. kryteriów tj. w IV kwartale br.

Ostateczna wartość środków przeznaczonych na ww. nabory będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursów.

Ogłoszenie konkursów zostanie opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl.