Skip to Content

300 osób skorzysta z rehabilitacji

 26 czerwca br. wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowę na realizację programu rehabilitacji zdrowotnej z prezesem Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Markiem  Działoszyńskim. Wartość dofinansowania wynosi ponad 1 mln zł. Programem zdrowotnym dzięki EFS objętych zostanie 300 osób.  

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. Beneficjentem jest  Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
Celem projektu jest zwiększenie do grudnia 2020 r. dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej w oparciu o potencjał kadrowo–techniczny Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dla 300 osób w wieku aktywności zawodowej z powiatu Miasto Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego, w tym: min. 162 kobiet; min. 90 osób po 50 roku życia, które ze względu na schorzenia układu ruchu i/lub obwodowego układu nerwowego spowodowane wykonywaną pracą są narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych (osoby pracujące) lub na pogłębienie wykluczenia zawodowego (osoby niezatrudnione) oraz przywrócenie im pełnej lub max. możliwej do osiągnięcia sprawności utrzymującej zdolność do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia wskutek objęcia kompleksową opieką rehabilitacji medycznej.

Projekt zakłada upowszechnienie wiedzy o problemach zdrowotnych Lubuszan i możliwościach przeciwdziałania im oraz przewiduje udzielenie bezpośrednich świadczeń rehabilitacyjnych w ramach indywidualnego programu usprawniania (konsultacje medyczne i rehabilitacyjne, zabiegi usprawniające, wsparcie psychologiczne, poradnictwo medyczno – zawodowe), umożliwiającego przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności utrzymującej zdolność do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Obszar realizacji projektu: powiat zielonogórski, powiat Zielona Góra, gmina Zielona Góra

Wartość projektu wynosi 1 086 476,40 zł, dofinansowanie w wysokości 95% - 1 032 152,58 zł w tym: wkład unijny w wysokości 85% - 923 504,94 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 10% - 108 647,64 zł, wkład własny w wysokości 5% -54 323,82 zł.