1. Kolej na rower-Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego

POWIAT NOWOSOLSKI

 

3.3.1. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Wartość projektu: 17 535 650.00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (EFRR): 10 774 254.07 zł

 

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w miastach poprzez budowę ścieżki rowerowej jako korytarza transportowego powiatu nowosolskiego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa w zakresie korzyści wynikających z ekologicznych środków transportu. Zadania realizowane są w ramach kompleksowych projektów łączących inwestycje infrastrukturalne (Typ I) z działaniami informacyjno-promocyjnymi( Typ IV). Projekt realizowany jest w partnerstwie 5 gmin Nowa Sól- Miasto, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Kożuchów i Kolsko oraz Powiatu Nowosolskiego jako lidera. Potrzeba funkcjonalnej drogi rowerowej wynika z przeprowadzonych badań ankietowych i konieczności potrzeb zgłaszanych przez gminy - partnerów projektu. Planowana inwestycja dotyczy połączenia siecią dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych gmin powiatu nowosolskiego: Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól, Otyń, Kolsko oraz Kożuchów, celem zapewnienia dojazdu do miejsc pracy, placówek oświatowych i usługowych w powiecie nowosolskim i zapewnienia lepszej komunikacji pomiędzy gminami i regionem. Całkowita długość wybudowanych ścieżek to 48,20 km. Jej trasa przebiega śladem nieczynnej linii kolejowej nr 371 Wolsztyn – Żagań, w granicach Powiatu Nowosolskiego, w województwie lubuskim. Inwestycja będzie powiązana z istniejącą siecią dróg rowerowych na terenie powiatu oraz powiatów ościennych. Okres realizacji projektu: II kw.2016 r. - IV kw.2019 r. W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej planowana jest kompleksowe działania z wykorzystaniem ICT, mająca na celu zwiększone wykorzystanie transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości społecznej, w zakresie ochrony środowiska naturalnego mieszkańców powiatu i regionu. Okres realizacja działań IV kw.17-IV kw.19 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 350,83 tony równoważnika CO2/rok 2020 Projekt zakłada poprawę komunikacyjną powiatu w zakresie alternatywnych form transportu.

2. RE ODRA - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli

GMINA NOWA SÓL-MIASTO

 

9.2.1. Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Wartość projektu: 16 096 617.46 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (EFRR): 11 935 361.37 zł

 

Projekt „RE-ODRA – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli” związany jest z rewitalizacją terenów przemysłowych byłej fabryki Odra wraz z najbliższym otoczeniem, w ramach zadań wytyczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016 -2023. W ramach zadania zostanie wyremontowany i przystosowany obiekt wieży do funkcji aktywizacji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej przedsiębiorców i mieszkańców obszaru rewitalizowanego, który został zachowany jako charakterystyczna dominanta byłej fabryki. Wprowadzenie ww. funkcji możliwe jest po wybudowaniu infrastruktury technicznej, która obecnie znajduje się w katastrofalnym stanie. Inwestycja przewiduje zatem budowę nowych sieci uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, oświetlenie), przebudowę i usunięcie kolizji sieci istniejących, rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej, budowę ok. 150 miejsc parkingowych na samochody osobowe, zadaszonych miejsc parkingowych dla skuterów i rowerów, odbudowę nawierzchni drogowej wraz z budową systemu ciągów dla pieszych i pieszo rowerowych oraz zagospodarowanie istniejących terenów zielonych (rewaloryzacja parku) wraz z budową muszli koncertowej. Zakres projektu obejmuje: koszty przygotowawcze, roboty bud.- montażowe, usługi nadzoru budowlanego, promocję. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) adaptację wieży ciśnień na Wieżę Ciśnień Społecznych i Gospodarczych – remont, przebudowa i rozbudowa obiektu wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (KK); 2) przebudowę zdewastowanej, pofabrycznej infrastruktury technicznej oraz budowa nowej infrastruktury (KK); 3) budowę oświetlenia )KK); 4) rewaloryzację Parku Odra i zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową muszli koncertowej (KK); 5) wykreowanie wspólnej przestrzeni publicznej w sercu ODRY, budowa placu przy wieży pełniącego funkcję edukacyjną, kultury i rozrywki(KK; 6) budowę zaplecza parkingowego dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów na potrzeby przedsiębiorców oraz korzystających z centrum aktywności;7) remont i przebudowę dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi sfery gospodarczej i społecznej rewitalizowanego obszaru.

3. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego

GMINA NOWA SÓL - MIASTO

 

Poddziałanie: 3.3.1. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Wartość projektu: 50 071 961.88 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (EFRR): 35 839 201.05 zł

 

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól - Miasto. Partnerami projektu są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko, Gmina Kolsko. Partnerem Wspierającym jest Powiat Nowosolski. Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego. Projekt realizuje szereg celów szczegółowych opisanych w rozdziale II.1.2 SW oraz przyczynia się do osiągnięcia wskaźników wskazanych w sekcji C Wniosku. Zakres projektu obejmie następującą kategorię zadań o charakterze infrastrukturalno- inwestycyjnym: 1. Zakup taboru autobusowego. 2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli. 3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej. 4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli 5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. 6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się realizacje działań towarzyszących o charakterze przygotowawczo-inwestycyjnym oraz nadzór inwestorski i promocję projektu. Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej NsOF.

4. System wsparcia procesów projektowania i produkcji narzędziami wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) w DTP sp. z o. o. w Zielonej Górze

DTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Działanie: 1.1. Badania i innowacje

 

Wartość projektu: 3 973 525,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 579 932,50 zł

 

Celem projektu jest stworzenie systemu wykorzystującego techniki rozszerzonej rzeczywistości w procesach projektowania i produkcji. Projektowany system budowany jest w oparciu o:

 • analizę wizyjną otoczenia operacyjnego umożliwiającą optyczne łączenie widzianych obiektów rzeczywistych z obiektami kreowanymi wirtualnie,
 • system generowania wirtualnych obiektów, ich pozycjonowania i skalowania w wizualizowanym obrazie w proporcji do widzianych obiektów rzeczywistych,
 • system sterowania wizualizacją wykorzystujący identyfikację gestów rąk.

Stworzone rozwiązania będą stanowiły narzędzie rozwoju aplikacji dedykowanych tworzonych w przyszłości do zastosowań przemysłowych. Efekty projektu w połączeniu z technologiami takimi jak bazy danych, komunikacja bezprzewodowa, identyfikacja i autoryzacja odbiorców informacji cyfrowych umożliwią szerokie wdrożenie technik rozszerzonej rzeczywistości w wielu dziedzinach projektowania i produkcji.

Wzbogacenie rzeczywistego otoczenia wirtualnym modelem pozwala na znaczne oszczędności i zapewnienie jakości w procesach diagnostycznych, testowych i montażowych. Eliminuje dokumentację papierową, która z powodzeniem zastąpiona jest wirtualną instrukcją, wspomaga wyszukiwanie miejsc montażu, dostarcza dodatkowych informacji o parametrach i właściwościach stosowanych części.

5. Stworzenie strzelnicy świadczącej innowacyjne usługi, w tym dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz osób niewidomych i słabo widzących

KLUB STRZELECKO KOLEKCJONERSKI PRETOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Działanie: 1.5. Rozwój sektora MŚP

 

Wartość projektu: 1 931 100,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 871 000,00 zł

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie do oferty Wnioskodawcy 3-ech nowych innowacyjnych
w skali międzynarodowej usług oraz innowacji procesowej. Sedno innowacji polega na dostosowaniu usług do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i osób niewidzących lub słabo widzących, a także na wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania, które umożliwia poszerzenie funkcjonalności strzelnicy na niespotykaną na rynku skalę.

Realizacja projektu obejmuje wydatki na prace przygotowawcze, zakup środków trwałych oraz prac budowlanych i materiałów budowlanych: – projekt budowlany, – wyposażenie strzelnicy, – system do strzelań multimedialnych, – system do strzelań dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz wzrokowymi, – budowę budynku.

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z potrzeby wdrożenia nowych i innowacyjnych usług, które poszerzą ofertę Wnioskodawcy, a także z konieczności podniesienia poziomu innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wzrost poziomu innowacyjności stanowi podstawowy element nie tylko strategii technologicznego rozwoju, lecz również konkurowania z innymi przedsiębiorstwami
z branży. Podstawowym atutem w konkurencyjności na rynku jest oferta przedsiębiorstwa umożliwiająca pozyskanienowych klientów, a także wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych
i produktowych.

6. Wdrożenie innowacyjnych produktów, poprzez inwestycję w halę, urządzenia i oprogramowania w firmie IBM-Pack w Nowej Soli

IBM-PACK IRENEUSZ MAZUR

 

Działanie: 1.5. Rozwój sektora MŚP

 

Wartość projektu: 2 255 424,63 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 074 523,20 zł

 

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku produkcji opakowań z papieru i tektury umożliwiający wdrożenie 2 innowacyjnych produktów: opakowań kartonowych ze zindywidualizowanym nadrukiem i w pełni biodegradowalnych oraz opakowań kartonowych dostosowanych do systemu RFID (technologii, która zastąpi kody kreskowe).

Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe między innymi poprzez zakup robót i materiałów budowlanych służących wybudowaniu nowej hali optymalizującej produkcję i pozwalającej na wdrożenie nowych produktów, zakup innowacyjnej (w skali UE) maszyny drukującej oraz zestawów komputerowych służących jej obsłudze oraz obsłudze programu planowania produkcji i projektowania opakowania
z tektury, zakup licencji oprogramowania (TIK) do projektowania opakowań, wykrojników i sporządzania siatek opakowań, we współpracy z klientem, optymalizującego i planującego produkcje oraz wspierającego optymalne wykorzystanie surowca.

7. Profesjonalizacja Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w celu wdrożenia proinnowacyjnego modelu realizacji usług wsparcia dla MŚP

GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O. O.

 

Działanie: 1.2. Rozwój przedsiębiorczości

 

Wartość projektu: 543 162,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 407 090,74 zł

 

Przedmiotem projektu, realizowanego przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o. (GOT) jest profesjonalizacja IOB poprzez wprowadzenie nowego, proinnowacyjnego modelu usług wdrażanego w zakresie współpracy z MŚP województwa lubuskiego. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez GOT, zdiagnozowano potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw oraz konieczność wprowadzenia nowych, proinnowacyjnych usług dla biznesu. Usługi w sposób kompleksowy, zmierzać będą do optymalizacji procesów i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw województwa lubuskiego w obszarze inteligentnych specjalizacji Regionu.

8. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

GMINA DESZCZNO

 

Działanie: 3.2. Efektywność energetyczna

 

Wartość projektu: 2 213 864,16 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 666 907,54 zł

 

Celem projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w  Ciecierzycach poprzez jego termomodernizację, ograniczenie strat ciepła oraz poprawę stanu powietrza atmosferycznego. Roboty obejmą: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU.

Rezultatem projektu będzie spadek zapotrzebowania obiektu na energię. Emisja CO2 spadnie z 55,36 do 21,09 tony/rok. Wartość wskaźnika EP dla budynku spadnie 145 493,1 kWh/rok. Projekt pozytywnie wpłynie na realizację polityk horyzontalnych. Odpowiada na potrzeby grup docelowych.

9. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów: Etap Sulechów - Krężoły - Obłotne - Kruszyna

GMINA SULECHÓW

 

Działanie: 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach

 

Wartość projektu: 614 595,50 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 522 406,17 zł

 

Celem głównym projektu jest ograniczenie niskiej emisji dzięki budowie ścieżki rowerowej o łącznej długości 1,69 km. Ścieżka ta wraz z planowanymi trasami rowerowymi w gminie Sulechów poprawi dostępność komunikacyjną i połączy szlaki rowerowe z gminami: Zielona Góra – Miasto Babimost, Zbąszynek  i Świebodzin. Ścieżka ta umożliwi dojazd alternatywnymi środkami komunikacji do zakładów pracy, miejsc nauki czy instytucji publicznych. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, co w konsekwencji prowadzić będzie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i obniżenia poziomu hasła. Zakłada się szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, który wynosić będzie 0,81 tony równoważnika CO2/rok.

10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - etap II

Miasto Gorzów Wielkopolski

 

Działanie: 3.2. Efektywność energetyczna

 

Wartość projektu: 12 515 870,25 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 270 046,09 PLN

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego poprzez optymalizację gospodarki energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 13 w Gorzowie Wlkp. oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Dla realizacji celu zostaną wykonane następujące roboty:

 • Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.: ocieplenie ścian w gruncie, ocieplenie ścian piwnic
  i cokołów ponad gruntem, ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych, ocieplenie stropodachu pełnego, ocieplenie stropodachu wentylowanego, wymiana okien, modernizacja instalacji
  i wymiana węzła ciepłowniczego, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej, montaż instalacji kolektorów słonecznych o pow. 28 m2, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego,
 •  IV LO w Gorzowie Wlkp.: wymiana okien:, wymiana świetlików, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana drzwi poddasza (do części nieużytkowej), renowacja drzwi, ściany w gruncie, ściany łącznika ponad gruntem, strop ostatniej kondygnacji, skosy dachów, ściany poddasza, wymiana istniejącej instalacji c.o. na nową nowy moduł węzła cieplnego c.w.u., wentylacja w sali gimnastycznej – centrala wentylacyjna nawiewno–wywiewna, wymiana oświetlenia na energooszczędne – wszystkie pomieszczenia oświetlone będą oprawami oświetleniowymi typu LED.

Projekt spowoduje zmniejszenie o ok. 50% energochłonności budynków oświatowych.

Projekt realizuje cele RPO LUBUSKIE 2020 w Osi 3. wpisując się w cel Działania 3.2, jakim jest zwiększona efektywność energetyczna budynków. Wprowadzenie usprawnień termomodernizacyjnych doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków objętych projektem. W rezultacie nastąpi obniżenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza i CO2, poprawa jakości powietrza
i warunków życia grupy docelowej - społeczności MOF GW.

Efekty realizacji projektu oddziaływać będą na cały obszar MOF GW pod względem zmniejszenia zanieczyszczeń oraz udostępniania ulepszonej infrastruktury społeczności ze wszystkich powiązanych funkcjonalnie gmin.

11. Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych – etap I Kłodawa – Chwalęcice

Gmina Kłodawa

 

Działanie: 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach.

 

Wartość projektu: 1 537 096,95 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 137 358,36 PLN

 

Opis projektu:

Projekt realizowany będzie w gminie Kłodawa, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1409 F – na odcinku Kłodawa - Chwalęcice. Na terenie objętym projektem nie ma obecnie ścieżek rowerowych, czy wydzielonych pasów ruchu rowerowego. Stan techniczny poboczy stwarza zagrożenie w dla uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Przedmiotem wnioskowanego projektu jest stworzenie warunków dla bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z alternatywnych (nieemisyjnych) środków transportu na terenie MOF GW.

Celami projektu są:

 • Budowa ścieżki rowerowej w gminie Kłodawa pełniącej funkcję korytarza transportowego na odcinku Kłodawa - Chwalęcice.
 • Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na terenie Gminy Kłodawa w drodze tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju transportu ekologicznego.
 • Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp.
 • Wzrost konkurencyjności gospodarki MOF Gorzowa Wlkp. oraz zrównoważony rozwój regionu lubuskiego.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW. Projekt pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa na drogach poprzez przeniesienie ruchu rowerowego z pasa drogi powiatowej. Rezultatem bezpośrednim będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 3,86 tony równoważnika CO2/rok.

12. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II

Gmina Strzelce Krajeńskie

 

Działanie: 3.2. Efektywność energetyczna

 

Wartość projektu: 1 958 733,11 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 009 386,30 PLN

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę polegająca na termomodernizacji budynków
i poprawie ich efektywności energetycznej w dwóch obiektach gminy Strzelce Krajeńskie:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogardach,
 • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Strzelcach Krajeńskich.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Strzelce Krajeńskie poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, jakim jest podniesienie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ogardach oraz Przedszkola nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. Osiągnięciu celu bezpośredniego służyć będzie modernizacja energetyczna budynków poprzez:

 • Szkoła Podstawowa w Ogardach: ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi, modernizację instalacji co, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.
 • Przedszkole w Strzelcach Krajeńskich: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi, modernizację instalacji co, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

W dłuższej perspektywie realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków sektora publicznego oraz ograniczenie nadmiernego obciążenia atmosfery negatywnymi produktami procesu spalania i obniżenia presji energetycznej na środowisko.

13. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W HENRYKOWIE

 

Wsparcie skierowane jest do nauczycieli, uczniów ZSCKR w Henrykowie i instytucji z otoczenia społeczno–gospodarczego szkoły. Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Głównym celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Zostanie on zrealizowany dzięki następującym zadaniom: Wsparcie doskonalenia nauczycieli przedmiotów zaw., doradztwo zaw., praktyki i staże nauczycieli kształcenia zaw. w przedsiębiorstwach, praktyki i staże uczniów w przedsiębiorstwach, modernizację szkolnictwa zawodowego, przez doposażenie szkoły w nowy niezbędny sprzęt, współpracę ze szkołami wyższymi. Działania stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez ZSCKR przed rozpoczęciem realizacji projektu. Liczba osób objętych programem to 400 u. (350 u. z obszarów wiejskich), a także 8 nauczycieli. Projekt będzie realizowany w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt kierowany będzie przez Zespół ds. Zarządzania Projektem. Będzie to koordynator projektu oraz specjalista do spraw finansowych, zatrudnieni na 1/2 etatu.

Poddziałanie: 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Wartość projektu: 2 096 142.43 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 1 781 721.06 zł