OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3. 2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 09.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna
dla Działania
3. 2 Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

 

Wyniki naboru 13.01.2017

Szanowni Państwo,

 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 4 projektów w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16
dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 15 800 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 580 000,00  PLN).

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 27 marca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 17 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 15 800 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 580 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 4 wnioski uzyskały pozytywny wynik tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej i otrzymały co najmniej 31/62 pkt.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16

                                                                                                                                   

W dniu 13 marca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 15 800 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 580 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 9 stycznia 2017 r.) wpłynęło
 - w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla 6 złożonych wniosków wyniosła 12 853 886,19 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  20 332 396,36 PLN.

Spośród 6 złożonych wniosków, 4 przeszły pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 11 295 255,15 PLN, natomiast całkowita ich wartość to 18 455 444,97 PLN.

 

                                                                                                              

w dniu 09 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, wynosi 15 800 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 580 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania dla 6 złożonych wniosków wynosi 12 853 886,19 PLN, natomiast całkowita wartość tych projektów wynosi 20 853 886,19 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 grudnia 2016 r. i zakończy się w dniu 9 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wersja papierowa dotyczy tylko formularza wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności) w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
 • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne
  dla Działania 3.2 i strategiczne w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) oraz
 • uzyskał co najmniej 50%  60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) oraz
 • uzyskał nie mniej niż 50% + 1 pkt możliwych do zdobycia punktów na ocenie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT oraz
 • uzyskał pozytywną opinię eksperta OOŚ w zakresie zgodności planowanej inwestycji
  z wymaganiami dotyczącymi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (ocena wg kryteriów środowiskowych).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną;
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód;
zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.,
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi

15 800 000,00 PLN

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 580 000,00 PLN).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21)

tel. 68 45 65 161, 180

e-mail: a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl, i.chamera@rpo.lubuskie.pl.

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)