ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16

Zakończony 11.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

dla Poddziałania

9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

w ramach kategorii interwencji:

54 - Infrastruktura mieszkalnictwa

55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 24.02.2017

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lutego 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - ZIT Zielona Góra  wynosiła 4 893 429,80 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 489 342,98 PLN). Jednakże, z powodu zmiany kursu euro wartość środków na ww. konkurs wynosi 4 864 755,12 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek
o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60% (tj. 45 pkt) maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Projekt otrzymał również pozytywną cenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny (68,75 pkt.).

W dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania  w kwocie 4 864 755,12 PLN dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16.

                                                                                                                                                                     

w dniu 28 lutego 2017 r. zakończono ocenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego
i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- ZIT Zielona Góra  wynosi 4 893 429,80 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 489 342,98 PLN).

Kolejnym etapem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania.

 

Lista  - wniosek oceniony pozytywnie w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lutego 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego
i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- ZIT Zielona Góra  wynosi 4 893 429,80 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 489 342,98 PLN).

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie merytorycznej i zostanie przekazany do dalszego etapu oceny, tj. do oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

 

Lista  - wniosek oceniony pozytywnie w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 7 lutego 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- ZIT Zielona Góra  wynosi 4 893 429,80 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 489 342,98 PLN).

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

                                                                                                                                                                           

W dniu 11 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 4 893 429,80 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (489 342,98 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 4 stycznia 2017 r. i zakończył się w dniu 11 stycznia 2017 r.  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 889 323,18 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 580 346,07 PLN.

Złożone wnioski

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania. 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 4 stycznia 2017 r. i zakończy się w dniu 11 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30.

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w holu na parterze)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wersja papierowa dotyczy tylko formularza wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności) w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

do Punktu Przyjęć wniosków IZ RPO-L2020, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Wzór wniosku (pdf 1.02 MB )

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
 • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020, w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.1.2.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na:

 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną, związaną ze świadczeniem usług w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i aktywnej integracji, polegające na:
 • przebudowie, rozbudowie obiektów infrastruktury społecznej związanej ze świadczeniem usług w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i aktywnej integracji,
 • adaptacji budynku na cele związane ze świadczeniem usług w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i aktywnej integracji,
 • wyposażeniu obiektów infrastruktury społecznej związanej ze świadczeniem usług w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i aktywnej integracji, niezbędne do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu.
 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną ze świadczeniem usług socjalnych w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego (w tym chronionego) również na obszarze zdegradowanym), polegające na:
 • adaptacji, tj. przebudowie i remoncie budynków (w tym na obszarach zdegradowanych), stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe (tj. mieszkania socjalne, wspomagane i chronione),
 • adaptacji, tj. remoncie lokalu, stanowiącego własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe (tj. mieszkania socjalne, wspomagane i chronione),
 • wyposażenie lokali i budynków, niezbędne do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu.

 

 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną, świadczącą usług socjalne i opiekuńcze (w tym dotyczące rodzinnych domów pomocy, środowiskowych domów pomocy, dziennych domów pomocy, jednostek systemu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego i opieki wychowawczej), polegające na:
 • adaptacji tj. rozbudowie, przebudowie i remoncie budynku na cele związane ze świadczeniem usług socjalnych i opiekuńczych,
 • remoncie, rozbudowie i/lub przebudowie obiektu infrastruktury społecznej świadczącej usługi socjalne i opiekuńcze
 • wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej związanej ze świadczeniem usług socjalnych i opiekuńczych, niezbędne do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu.
 •  

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.,  zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 52/KM RPO-L2020/2016 z dnia 25 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

 

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne, specyficzne dla Działania 9.1 i strategiczne w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) oraz
 • uzyskał nie mniej niż 50% + 1 pkt możliwych do zdobycia punktów na ocenie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Podziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych – ZIT Zielona Góra (III typ projektu), wynosi:

4 893 429,80 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi

489 342,98 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
  i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54), tel. 68 45 65 117, 118.

adresy e-mail: j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl; : l.klobut@lrpo.lubuskie.pl;

 

 •  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)