Zakończony 24.02.2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach  

Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Numer wezwania: RPLB.06.02.00-IP.01-08-P01/23

 

Wyniki naboru 14.03.2023

2023-03-14 ----------------------

Przekazujemy informację o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
 
Informacja dotycząca projektu wybranego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków  16.02.2023 r. - 24.02.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena formalno-merytoryczna jest dokonywana przy pomocy karty oceny formalno-merytorycznej. Ocena dokonywana jest w terminie nie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zarejestrowania wniosku w Systemie LSI2020.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym składany jest w odpowiedzi na wezwanie zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (IP) http://wupzielonagora.praca.gov.pl

Sposób składania wniosków

Przez złożenie wniosku rozumie się przekazanie we wskazanym terminie wniosku w Systemie LSI2020 oraz dostarczenie dwóch jednobrzmiących wersji papierowych wniosku o dofinansowanie (oryginał + poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia albo dwa oryginały) wraz z załącznikami do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wersję papierową wniosku należy opatrzyć pieczęcią instytucji, podpisem osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy wraz z pieczęcią imienną. Datą wpływu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dostarczonego przesyłką kurierską albo przez posłańca jest dzień dostarczenia go do miejsca składania wniosków o dofinansowanie projektu wskazanego w wezwaniu.
W przypadku dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych (Poczta Polska) za datę wpływu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu uważa się datę jego nadania w placówkach operatora wyznaczonego.

 

Wersja papierowa wniosku o dofinansowanie projektu musi być zgodna (opatrzona tą samą sumą kontrolną) z wersją elektroniczną przesłaną w Systemie LSI2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach naboru jest Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Typy projektów:

W ramach Działania 6.2 RPO mogą być realizowane następujące typy projektów (operacji):

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
 1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 1. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
 2. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 1. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
 2. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:
 1. wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
 2. wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 1.  niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zatwierdzonych Uchwałą Nr 211/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 23 listopada 2022 roku.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 6.2 RPO – L2020, zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, wynosi:

2 549 508,24 zł

Inne ważne informacje