Wezwanie nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23 do Złożenia Wniosku w Trybie Pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 Transport DZIAŁANIE 5.2 Transport kolejowy

Zakończony 31.08.2023

Prezentujemy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 5 Transport

DZIAŁANIE 5.2 Transport kolejowy

Typ II Zakup taboru

WEZWANIE Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23

(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

Wyniki naboru 20.09.2023

2023-10-04 --------------------------------------

W dniu 3 października 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2  Transport kolejowy, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.    

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych wynosi 44 938 822,52 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, ze względu na fakt, iż projekt wyczerpuje alokację Działania 5.2. Ostateczna wartość dofinansowania EFRR będzie uzależniona od dostępności środków na poszczególnych etapach wyboru i kontraktacji projektu. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

2023-09-28 --------------------------------------

W dniu 28 września 2023 r. zakończono ocenę merytoryczną (trwającą od dnia 21 września 2023 r. do dnia 28 września 2023 r.) wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2  Transport kolejowy, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.     

Złożony w ramach Wezwania projekt, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał 18 pkt/19 pkt (co stanowi 94,74% możliwych do zdobycia  punktów na ocenie merytorycznej).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych wynosi 44 938 822,52 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poniżej wniosek pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej w ramach Wezwania nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, ze względu na fakt, iż projekt wyczerpuje alokację Działania 5.2. Ostateczna wartość dofinansowania EFRR będzie uzależniona od dostępności środków na poszczególnych etapach wyboru i kontraktacji projektu. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

-------------------------------------------------------------------

20 września 2023 r. zakończono ocenę formalną wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2  Transport kolejowy,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy. Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych wynosi 44 938 822,52 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wniosek pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej w ramach Wezwania nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, ze względu na fakt, iż projekt wyczerpuje alokację Działania 5.2. Ostateczna wartość dofinansowania EFRR będzie uzależniona od dostępności środków na poszczególnych etapach wyboru i kontraktacji projektu. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

19 września 2023 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2  Transport kolejowy,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy. Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych wynosi 44 938 822,52 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, ze względu na fakt, iż projekt wyczerpuje alokację Działania 5.2. Ostateczna wartość dofinansowania EFRR będzie uzależniona od dostępności środków na poszczególnych etapach wyboru i kontraktacji projektu. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

2023-09-05 -------------------------

W dniu 31 sierpnia 2023 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2  Transport kolejowy,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.          Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych wynosi 44 938 822,52 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poniżej wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/23

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku
od dnia 23 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik/listopad 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 – parter)

 

Sposób składania wniosków

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.
W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz

z  pismem  przewodnim  jest  data  wysłania  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych”

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku
nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującą uchwałą:

 • uchwałą nr 218/KM RPO-L2020/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę nr 101/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy Typ II Zakup taboru tryb pozakonkursowy RPO-L2020.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego Wezwania oraz została zamieszczona
na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu wynosi:  85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 44 938 822,52 PLN[1]

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, ze względu na fakt, iż projekt wyczerpuje alokację Działania 5.2. Ostateczna wartość dofinansowania EFRR będzie uzależniona od dostępności środków na poszczególnych etapach wyboru i kontraktacji projektu. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie Wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24, 55)

tel. 68 45 65 190, -145

e-mail:; k.wasilewska@rpo.lubuskie.pl; m.szumacher@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Instytucji Zarządzającej:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

e-mail: pife.zielonagora@lubuskie.pl (dla południa województwa) i pife.gorzow@lubuskie.pl (dla północy województwa)

Kontakt telefoniczny:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -735, -378, -377