Wezwanie nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

Zakończony 31.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania
5.1 Transport drogowy  dla Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

w ramach kategorii interwencji:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)
34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 31.10.2016

W dniu 21 listopada 2016 r. zakończono pozytywnie ocenę zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielonej Góry projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.03-IZ.00-08-P01/16Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra. Projekt uzyskał 80 pkt/100 pkt.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra, wynosi w ramach naboru wynosiła 26 257 062,20 PLN.

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60% możliwych do zdobycia pkt. na ocenie horyzontalnej i specyficznej, czyli uzyskał 55,5 / 61 punktów. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 257 062,17 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 726 496,42 PLN.

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 26 257 062,17 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. nabór.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe  do zakontraktowania.

                                                                                                                                                                 

W dniu 31 października 2016 r. do Departamentu Programów Regionalnych w odpowiedzi na  wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne), wpłynął wniosek pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla  Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra wynosi 26 257 062,20 PLN.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 września 2016 r. i zakończy się w dniu 31 października 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. naboru, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Wezwanie 5.1.3.pdf (pdf 434 KB )

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru w terminie od dnia 30 września 2016 r. do dnia
31 października 2016 r.
uprawnione jest Miasto Zielona Góra wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.3  Transport drogowy – ZIT Zielona Góra.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:

 • budowie[1] i/lub modernizacji[2] dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym,
  na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T,
  w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowie[3] i/lub modernizacji[4] obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości (w tym ich połączeń
  z sieciami dróg o znaczeniu regionalnym lub krajowym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska                         (wyłącznie w przypadku realizacji jednego z wymienionych powyżej rodzajów projektów):

 • wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe,
 • budowa i/lub modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych, progi zwalniające, wyspowe i płytowe progi zwalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań,
 • budowa i/lub modernizacja chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infra­strukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
 • budowa i/lub modernizacja ciągów i ścieżek rowerowych,
 • budowa i/lub modernizacja oświetle­nia,
 • budowa i/lub modernizacja infrastruktury drogowej, przyczyniającej się do ochrony środowiska (urządzenia odwadniające, w tym: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory do wód opadowych),
 • budowa i/lub modernizacja kanalizacji teletechnicznej.
 

[1] Zgodnie z art. 3 pkt 6 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016, poz. 290) pod pojęciem „budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

[2] Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), będzie stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy:

 • wydłuża się okres używania środka trwałego,
 • zwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,
 • zmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,
 • zmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego.

Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się:

 • przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
 • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.
 • modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego,
 • rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
 • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

[3] Zgodnie z art. 3 pkt 6 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016, poz. 290) pod pojęciem „budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

[4] Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), będzie stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy:

 • wydłuża się okres używania środka trwałego,
 • zwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,
 • zmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,
 • zmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego.

Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się:

 • przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
 • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.
 • modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego,
 • rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
 • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), uchwałą Nr 41/KM RPO-L2020/2016 z dnia 8 września 2016 r.[JA1] , zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.


 [JA1]Aktualnie obowiązującą uchwałą dla kryteriów merytorycznych jest uchwała Nr 41/KM RPO-L2020/2016 z dnia 8 września 2016 r. Trwa procedura przyjmowania uchwały zmieniającej w trybie obiegowym. Ok. 29 września zakończy się głosowanie nad uchwałą nr 42 i od tego momentu będzie ona obowiązująca. Proszę poprawić zapisy.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektu nie generującego dochodu) wynosi 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektu nie generującego dochodu) wynosi 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16 - Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 26 257 062,20 PLN.

Inne ważne informacje

Dodatkowe informacje

Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Programów Regionalnych,
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
(pokój nr 24),
tel. 68 45 65 145, 146.

adresy e-mail:
j.wachowski@rpo.lubuskie.pl, a.tybura@rpo.lubuskie.pl.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl

telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)