Wezwanie Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/2020 do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - projekt grantowy Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 OŚ PRIORYTETOWA 1 – GOSPODARKA i INNOWACJE

Zakończony 27.05.2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

wzywa

Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

do złożenia wniosków

w ramach Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - projekt grantowy.

Wyniki naboru 27.05.2020

Uprzejmie informujemy, iż 26 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach wezwania nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ IV – Promocja Lubuskie bony wsparcia przedsiębiorców  – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wezwane podmioty złożyły 2 projekty. Oba projekty uzyskały pozytywny wynik podczas weryfikacji warunków formalnych, oceny formalnej, środowiskowej i merytorycznej. W związku z tym, że projekty spełniły wszystkie kryteria wyboru, zostały one wybrane do dofinansowania. Łączna wartość dofinansowania projektów wynosi 30 000 000,00 PLN.

Cała procedura związana z tym wezwaniem była prowadzona w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 specustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

Załącznik:

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym w ramach wezwania nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

W terminie od 20 do 27 maja 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu grantowego wraz z załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) nie później niż do godziny 24:00 ostatniego dnia naboru. W przypadku problemów z funkcjonowaniem systemu LSI2020 zgłoszenia należy kierować pod adres lsi2020@rpo.lubuskie.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu grantowego wraz z załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) nie później niż do godziny 24:00 ostatniego dnia naboru. W przypadku problemów z funkcjonowaniem systemu LSI2020 zgłoszenia należy kierować pod adres lsi2020@rpo.lubuskie.pl.

Za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki dlatego też jeśli w Wezwaniu jest mowa o wniosku należy przez to rozumieć wniosek wraz z załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wzywa Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim do złożenia wniosków w ramach Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - projekt grantowy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie na rzecz MŚP będzie udzielane w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy wdrożeniowej. Beneficjent projektu grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przez przedsiębiorstwa do realizacji oraz wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 362 ustawy wdrożeniowej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • nr 158/KM RPO-L2020/2020 z dnia 6 maja 2020 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz
 • nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotowe uchwały stanowią załączniki do niniejszego Wezwania i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków na udzielane przedsiębiorstwom bony wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania pozostałych ww. wydatków w ramach kosztów bezpośrednich oraz poziom dofinansowania kosztów pośrednich wynosi 99% wydatków kwalifikowalnych.  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu grantowego wynosi 99% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziomy dofinansowania poszczególnych wydatków w projekcie grantowym zostały określone w pkt IV Wezwania.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonej na dofinansowanie projektów grantowych wynosi 30 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

2020-06-25 ----------------------------

W celu zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce - w związku ze skutkami pandemii COVID-19 - informujemy, iż 23 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianę zapisów jednego kryterium wyboru MŚP.

Niniejsza zmiana skutkuje zmianą zapisu pkt 8 definicji kryterium Kwalifikowalność przedsiębiorcy znajdującego się w Załączniku nr 3 do Wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20 Kryteria dopuszczające i punktowane wyboru przedsiębiorstw ubiegających się o bon

z:

„8) czy przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne?”,

na:

„8) czy przedsiębiorstwo nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o bon?*

*przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie bądź zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.”

 

Załączniki:

Zaktualizowany Załącznik nr 3 do Wezwania Kryteria dopuszczające i punktowane wyboru przedsiębiorstw ubiegających się o bon.

2020-05-27 ----------------------------

W związku z podjętą w dniu 26 maja 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu projektów nr RPLB.01.02.00-08-0004/20 i RPLB.01.02.00-08-0005/20, złożonych w ramach wezwania nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/20, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są niżej wymienione dokumenty.

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 6. Wniosek o nadanie / wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 7. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności.
 8. Harmonogram wydatków.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz z Deklaracją wekslową.
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 26.05.2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Do pobrania formularze ww. dokumentów.

-------------------------------------------

Wezwanie do złożenia wniosku

Załączniki_1.2_IV_2020

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje te można uzyskać mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 149, 139, 138, 132, 153.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521.

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.