WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM RPO – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna DZIAŁANIE 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT WEZWANIE Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21

Zakończony 10.11.2021

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna

DZIAŁANIE 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

WEZWANIE
Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21

Wyniki naboru 29.11.2021

2021-12-08 -----------------------

W dniu 6 grudnia 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną, a w dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 1 500 000,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny oraz został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21.

--------------------------------------

29 listopada 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, a w dniu 1 grudnia 2021 r. ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 1 500 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 500 000,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 1 500 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 466 140,00 PLN.

Projekt, który przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

10 listopada 2021 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 1 500 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 500 000,00  PLN).

Wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/21

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się
w dniu 28 października 2021 r. i zakończy się w dniu 10 listopada 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: grudzień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 – parter)

 

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub do Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.
W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z  pismem  przewodnim  jest  data  wysłania  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ”

Projekt może być realizowany na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 9.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie dotyczy:

 • Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT,
 • Typu I – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne.
 • kategorii interwencji: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

W ramach Wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne, polegające na:

 

 • zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego,
 • rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowi (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • inwestycjach w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (e-usług), polegających na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu, (którego koszt nie może stanowić dominującego udziału w całości wydatków kwalifikowalnych) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
 • zakupie wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element ww. typu projektu (którego koszt nie może stanowić dominującego udziału w całości wydatków kwalifikowalnych).
 •  

   

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne)  przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 

 • Uchwałą nr 193/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE w Działaniu 9.1 wynosi: 99% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Wówczas minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi 1 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Montaż finansowy dla projektu w ramach niniejszego Wezwania: 1 500 000,00  PLN – środki pochodzące z EFRR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 1 500 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 118

e-mail: j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl.

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377