Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.06.03.02-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 - Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 - Wsparcie dla samozatrudnienia dla Poddziałania 6.3.2 - Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne

Zakończony 15.03.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

WZYWA

DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.06.03.02-IZ.00-08-P01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 - Regionalny Rynek Pracy

dla Działania

6.3 - Wsparcie dla samozatrudnienia

dla Poddziałania

6.3.2 - Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne

w ramach kategorii interwencji:

104 – Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

(nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 15.03.2017

Uprzejmie informujemy, iż dnia 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekt pozakonkursowy z zakresu instrumentów finansowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu rozpocznie się
8 marca 2017 roku i zakończy się 15 marca 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin oceny projektu wynika z etapów oceny (ocena formalno – merytoryczna) opisanych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla naboru w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne.

Ocena formalno-merytoryczna wniosku nastąpi w ciągu 5 dni od dnia wpływu wniosku
do Urzędu. W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych pod względem formalno - merytorycznym - 2 dni od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i na nośniku elektronicznym należy składać
do 15 marca 2017 roku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej i elektronicznej może być dostarczony
do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia Wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu określony przez IZ RPO-L2020 jest załącznikiem do wezwania. Dostępny jest także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Chrobrego 1-3-5.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Nabór Wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego, zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań rozpocznie się 8 marca 2017 roku i trwać będzie do 15 marca 2017 roku, a podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach ww. naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie kierowane jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pozostających bez zatrudnienia poprzez instrumenty finansowe o wartości do 100 tys. zł, obejmujące przyznanie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki przyznawania: pożyczki dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, spoza grup będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryterium nr 1.

Poprawność złożenia wniosku.

Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony poprawnie, tj.:

 • w terminie wskazanym w wezwaniu,
 • w miejscu wskazanym w wezwaniu,
 • sporządzony w języku polskim?

Kryterium nr 2.

Zdolność prawna.

Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy – na mocy przepisów unijnych i krajowych?

Kryterium nr 3.

Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku pozwalają na wykluczenie występowania pomocy publicznej na poziome menadżera funduszu funduszy?

Kryterium nr 4.

Zgodność z politykami horyzontalnymi UE.

Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku wpisują się w polityki horyzontalne UE
w zakresie:

 • promowania zrównoważonego rozwoju,
 • równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • równości szans kobiet i mężczyzn?

Kryterium nr 5.

Potencjał organizacyjny podmiotu.

 1. Czy podmiot posiada odpowiednią strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy, zapewniającą niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej?
 2. Czy podmiot wykazał, że posiada system zarządzania, który umożliwia prawidłową realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji menadżera funduszu funduszy, w tym:
 • zaplanowanie i ustanowienie funduszu funduszy,
 • działania informacyjno – promocyjne,
 • monitorowanie postępu,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • kontrolę zarządczą?
 1. Czy podmiot wykazał, że posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w sposób sprawny i skuteczny, czyli uwzględnia adekwatne procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej, w tym analizę ryzyka, czynności kontrolne, monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych, działania zapobiegawcze i naprawcze?
 2. Czy podmiot wykazał, że posiada system księgowy, który zapewnia rzetelne, kompletne
  i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie?
 3. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań/ pełnienia podobnej funkcji?
 4. czy podmiot wykazał, że posiada zespół o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach
  do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?
 5. Czy podmiot wyraził zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe krajowe, Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego?

Kryterium nr 6.

Zdolność ekonomiczna i finansowa.

 1. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią trwałość ekonomiczną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?
 2. czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią wykonalność finansową do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?

Kryterium nr 7.

Metodyka oraz zgodność projektu ze Strategią Inwestycyjną

 1. Czy podmiot przedstawił solidną i wiarygodną metodykę wyboru i oceny pośredników finansowych?
 2. Czy podmiot zadeklarował osiągnięcie wskaźników zapisanych w Strategii Inwestycyjnej?
 3. Czy podmiot zadeklarował odpowiednie działania monitorujące i ewaluacyjne z zakresu realizacji Strategii Inwestycyjnej?
 4. Czy podmiot zadeklarował przyjęcie modelu organizacji i wdrażania IF zgodnego
  ze Strategią Inwestycyjną?
 5. Czy podmiot zadeklarował wdrożenie produktów finansowych na  zasadach i warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej?
 6. Czy podmiot zadeklarował mechanizm prefinansowania, zgodny ze Strategią Inwestycyjną?

Kryterium nr 8.

Mechanizm wynagradzania.

Czy zaproponowany mechanizm wynagradzania menadżera funduszu funduszy jest zgodny
z art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz art. 12 i 13 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014?

 

Kryterium nr 9.

Dodatkowe środki na inwestycje.

Czy podmiot przedstawił mechanizm zapewnienia współfinansowania krajowego?

Kryterium nr 10.

Dodatkowa działalność podmiotu.

Czy podmiot wykazał zdolność do dodatkowej działalności jaką jest wdrażanie instrumentu finansowego w porównaniu z obecną działalnością?

Kryterium nr 11.

W przypadku, gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznaczy swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, czy zaproponował środki w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesu?

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 15% wnoszony na zasadach, o których mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektu
w ramach konkursu nr RPLB.06.03.02-IZ.00-08-P01/17 dla Poddziałania 6.3.2 – Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne w ramach RPO – L2020 wynosi:

5.699.350,28 PLN.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru,
w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

e-mail: sekretariat@efs.lubuskie.pl

sekretariat:  telefon 68 45 65 314

osobisty w siedzibie:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

 1. Zielona Góra
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 4565 251.

osobisty w siedzibie:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,Zielona Góra

(pokój nr B.2, poziom „0”)