Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP dla Poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe

Zakończony 15.03.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

WZYWA

DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje

dla Działania

1.5 Rozwój sektora MŚP

dla Poddziałania

1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe

w ramach kategorii interwencji:

4 – Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne

(nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 15.03.2017

2018-06-04 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Funduszy

Pożyczki w ramach podziałania 1.5.2  Rozwój sektora MŚP - instrumenty finansowe RPO-L2020

2018-04-03 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Funduszy
Pożyczki w ramach podziałania 1.5.2  Rozwój sektora MŚP - instrumenty finansowe RPO-L2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę Nr 175/2367/17 w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji 233 646 420,00 PLN dofinansowanie otrzymał projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 233 646 420,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu.

                                                                                                                                                              

W związku z zakończeniem 23 marca 2017 r. oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 informuję, iż wniosek został oceniony pozytywnie.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wnosi 233 646 420,00 PLN.

                                                                                                                                                              

W dniu 16 marca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wniosek został skierowany 16 marca 2017 r. do oceny merytorycznej.

                                                                                                                                                                      

15 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W wyniku naboru (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 8 marca 2017 r.) do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie pn. Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 1.5.2 wynosi 233 646 420,00 PLN*.

 

*Wartość wkładu UE uzależniona jest od kursu euro, obowiązującego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Wartość wkładu UE nie może przekroczyć alokacji na dane poddziałanie wyrażonej w euro.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 8 marca 2017 r. i zakończy się w dniu 15 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin oceny projektu wynika z etapów oceny (ocena formalna, ocena merytoryczna) opisanych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla naboru w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe.

Ocena formalna wniosku – 7 dni roboczych od dnia wpływu do Urzędu. W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych pod względem formalnym – 7 dni roboczych od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu.

Ocena merytoryczna wniosku – 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku osobie oceniającej.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) i na nośniku elektronicznym należy składać do 15 marca 2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w sekretariacie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pok. nr 33  – sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej i elektronicznej może być dostarczony
do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia Wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach ww. naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Fundusz funduszy dokona wyboru pośredników finansowych, którzy będą udzielali wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych. Pośrednicy Finansowi będą wybierani zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia 1303/2013, tj. na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktu interesów.

Wsparcie dla MŚP (ostateczni odbiorcy) będzie udzielane poprzez instrumenty pożyczkowe. Warunki otrzymania pożyczki będą opisane w ofercie pośrednika finansowego.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru podmiotów wdrażających IF RPO – Lubuskie 2020 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 61/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 48/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe RPO – Lubuskie 2020.

Kryteria wyboru podmiotu:

Kryterium nr 1.

Poprawność złożenia wniosku.

Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony poprawnie, tj.:

-        w terminie wskazanym w wezwaniu,

-        w miejscu wskazanym w wezwaniu,

-        sporządzony w języku polskim?

Kryterium nr 2.

Zdolność prawna.

Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy – na mocy przepisów unijnych i krajowych?

Kryterium nr 3.

Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku pozwalają na wykluczenie występowania pomocy publicznej na poziome menadżera funduszu funduszy?

Kryterium nr 4.

Zgodność z politykami horyzontalnymi UE.

Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku wpisują się w polityki horyzontalne UE w zakresie:

-       promowania zrównoważonego rozwoju,

-       równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

-       równości szans kobiet i mężczyzn?

Kryterium nr 5.

Potencjał organizacyjny podmiotu.

 1. Czy podmiot posiada odpowiednią strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy, zapewniającą niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej?
 2. Czy podmiot wykazał, że posiada system zarządzania, który umożliwia prawidłową realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji menadżera funduszu funduszy, w tym:

-     zaplanowanie i ustanowienie funduszu funduszy,

-     działania informacyjno – promocyjne,

-     monitorowanie postępu,

-     zarządzanie ryzykiem,

-     kontrolę zarządczą?

 1. Czy podmiot wykazał, że posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w sposób sprawny i skuteczny, czyli uwzględnia adekwatne procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej, w tym analizę ryzyka, czynności kontrolne, monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych, działania zapobiegawcze i naprawcze?
 2. Czy podmiot wykazał, że posiada system księgowy, który zapewnia rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie?
 3. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań/ pełnienia podobnej funkcji?
 4. Czy podmiot wykazał, że posiada zespół o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?
 5. Czy podmiot wyraził zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe krajowe, Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego?

Kryterium nr 6.

Zdolność ekonomiczna i finansowa.

 1. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią trwałość ekonomiczną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?
 2. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią wykonalność finansową do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?

Kryterium nr 7.

Metodyka oraz zgodność projektu ze Strategią Inwestycyjną.

 1. Czy podmiot przedstawił solidną i wiarygodną metodykę wyboru i oceny pośredników finansowych?
 2. Czy podmiot zadeklarował osiągnięcie wskaźników zapisanych w Strategii Inwestycyjnej?
 3. Czy podmiot zadeklarował odpowiednie działania monitorujące i ewaluacyjne z zakresu realizacji Strategii Inwestycyjnej?
 4. Czy podmiot zadeklarował przyjęcie modelu organizacji i wdrażania IF zgodnego ze Strategią Inwestycyjną?
 5. Czy podmiot zadeklarował wdrożenie produktów finansowych na zasadach i warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej?
 6. Czy podmiot zadeklarował mechanizm prefinansowania, zgodny ze Strategią Inwestycyjną?

Kryterium nr 8.

Mechanizm wynagradzania.

Czy zaproponowany mechanizm wynagradzania menadżera funduszu funduszy jest zgodny z art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz art. 12 i 13 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014?

Kryterium nr 9.

Dodatkowe środki na inwestycje.

Czy podmiot przedstawił mechanizm zapewnienia współfinansowania krajowego?

Kryterium nr 10.

Dodatkowa działalność podmiotu.

Czy podmiot wykazał zdolność do dodatkowej działalności jaką jest wdrażanie instrumentu finansowego w porównaniu z obecną działalnością?

Kryterium nr 11.

W przypadku, gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznaczy swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, czy zaproponował środki w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesu?

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

-        środków UE - 85%.

-        Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 15% i wnoszony jest na zasadach, o których mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe: 233 646 420,00 PLN[1] 

 

[1]   *Wartość wkładu UE uzależniona jest od kursu euro obowiązującego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Wartość wkładu UE nie może przekroczyć alokacji na dane poddziałanie wyrażonej w euro.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

Departament Programów Regionalnych

Wydział ds. instrumentów inżynierii finansowej

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

e-mail: k.bidiak-bras@lrpo.lubuskie.pl, m.ponulak@lrpo.lubuskie.pl, b.lubin@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: 68 4565 136, 188, 192

osobisty w siedzibie:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 47 poziom 1)

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 4565251.

osobisty w siedzibie:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B.2, poziom „0”)