Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Zakończony 24.10.2022

Szanowni Państwo prezentujemy

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

projektu wybranego w trybie pozakonkursowym
nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-P01/22

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja

Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem
kwalifikacji zawodowych

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnie z Planem Działań rozpocznie się 11.10.2022 r. i trwać będzie do 24.10.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad/grudzień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 8.3 RPO Lubuskie 2020, który będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 24.10.2022 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania
w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach ww. naboru jest Województwo Lubuskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt w trybie pozakonkursowym obejmuje jeden typ wsparcia, tj. Typ II. Wsparcie dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie województwa lubuskiego od 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu:

Kryterium nr 1

Projekt spełnia wymagania finansowe w zakresie wysokości dofinansowania wskazane w Wezwaniu do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 2

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana
i przeprowadzona przez Wnioskodawcę w oparciu o informacje w sprawie obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa lubuskiego, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 3

Udzielane wsparcie kierowane jest wyłącznie do dorosłych obywateli Ukrainy
(w wieku 18 lat i więcej.) przebywających na terenie województwa lubuskiego od 24.02.2022 r. w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium tego kraju.

Kryterium nr 4

Projekt zakłada organizację kursów języka polskiego i/lub języka polskiego branżowego (szkolenia poza systemem PSF) dla obywateli Ukrainy, którzy zamierzają lub podjęli pracę na terenie województwa lubuskiego. Za osobę, która ukończyła udział w projekcie, uznaje się uczestnika, który uzyskał certyfikat/zaświadczenie ukończenia kursu języka polskiego.

Kryterium nr 5

Projekt przewiduje wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu– opieka nad dzieckiem lub/ i osobą zależną.

Kryterium nr 6

Okres trwania projektu nie będzie dłuższy niż do 30 września 2023 r.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE - 85%,
  • Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 037 500,00 PLN

w tym:

EFS - 881 875,00 PLN

Wkład własny - 155 625,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

  • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
  • telefoniczny:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

  •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
  •   e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
  •   telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.