Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-P01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne

Zakończony 17.12.2021

Prezentujemy Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym
nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-P01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna

Działania 7.5 Usługi społeczne

(dla projektów, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR)

Wyniki naboru 01.03.2022

1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Wartość złożonego projektu: 1 508 885,95 PLN, z czego wysokość dofinansowania projektu to: 1 282 552,99 PLN.

W ramach wezwania do złożenia wniosku nr RPLB.07.05.00-IZ-00-08-P01/21, w ramach  Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu. W wyniku weryfikacji warunków formalnych, wniosek uzyskał ocenę pozytywną i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej. Wartość złożonego projektu to: 1 508 885,95 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektu to: 1 282 552,99 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnie z Planem Działań rozpocznie się 10 grudnia 2021 r. i zakończy się 17 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty/marzec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.5 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego      w Zielonej Górze, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca,
  • Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru projektów wybranych w trybie pozakonkursowym/wezwania do złożenia wniosku, w terminie od 10 grudnia 2021 r. do 17 grudnia  2021 r. uprawniony jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych.

Kategoria interwencji: 112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, Uchwała nr 195/KM RPO-L2020/2020 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 9 listopada 2021 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań  i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych  z EFS 

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego).

Kryteria dostępu:

Kryterium nr 1.

Projekt spełnia wymagania finansowe w zakresie wysokości dofinansowania wskazane w pkt. 4 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 2.

Wnioskodawca zapewnia, iż wsparcie dla rozwoju usług społecznych możliwych do realizacji w danym konkursie jest zgodne z minimalnymi wymaganiami świadczenia tych usług, określonymi w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 -2020 .

Kryterium nr 3

Usługi społeczne są realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Kryterium nr 4

Wnioskodawca wnosi do projektu wkład własny w wysokości określonej w pkt. 4 Wezwania do złożenia wniosku.

Kryterium nr 5

Termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza datę 30.06.2023 r.

Kryterium nr 6

Wnioskodawca zapewnia, że udzielone w ramach projektu wsparcie dla usług opiekuńczych i/lub asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego Wnioskodawcę, w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 7

Wnioskodawca zapewni, iż wsparcie w ramach usług asystenckich odbędzie się poprzez zwiększenie liczby asystentów.

Kryterium nr 8

Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

Kryterium nr 9

Usługi opiekuńcze będą świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Kryterium nr 10

Usługi asystenckie będą świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Kryterium nr 11

Wnioskodawca zobowiąże się, że pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich    i opiekuńczych będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryterium nr 12

Projekt stanowi odpowiedź na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, z uwzględnieniem wniosków płynących z „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030”.

Kryterium nr 13

Średni koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika projektu nie może być wyższy od kwoty wskazanej w punkcie 4 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Koszt liczony jest jako suma wydatków kwalifikowalnych projektu w odniesieniu do wartości wskaźnika dotyczącego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE – 85 %,

krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Wnioskodawcy).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 07.12.2021 r. wynosi:

1 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania
do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

  - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

  •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.