Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/20 w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Zakończony 26.06.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION)  wzywa do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

(dla projektów, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR)

Wyniki naboru 10.08.2020

08.10.2020 --------------

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Lista projektów wybranych do dofinasowania w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/20

--------------------

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru kolejnych projektów wybranych do dofinansowania w naborze w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20.

Lista projektów

 

15 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru kolejnych projektów wybranych do dofinansowania w naborze w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20.

Lista projektów

____________________________________

1 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20.

Lista projektów

 

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20, wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość złożonych projektów to: 2 260 000,00 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 921 000,00 PLN.

-----------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20, złożono 8 wniosków, 2 wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazany do oceny formalno-merytorycznej, 6 wniosków odesłano do poprawy. Wartość złożonych projektów to: 2 260 000,00 PLN, z czego planowana wysokość dofinansowania projektów to: 1 921 000,00 PLN.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosku o dofinansowanie projektu, rozpocznie się 4 czerwca 2020 r. i zakończy się 26 czerwca 2020 r. (Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach wyboru projektów w trybie pozakonkursowym).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień/październik

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca,
  • Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej
(LSI 2020) do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

UWAGA! Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru projektów wybranych w trybie pozakonkursowym/wezwania do złożenia wniosku, w terminie od 4 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. uprawnione są Ośrodki Pomocy Społecznej, w województwie lubuskim, wyłonione w wyniku identyfikacji.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I - Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub

b) program aktywności lokalnej, lub

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub

d) program specjalny, lub

e) Program Aktywizacja i Integracja, lub

f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, Uchwała nr 157/KM RPO-L2020/2020 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego)

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE – 85 %,
  • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

Maksymalna wartość dofinansowania

 

Gmina/OPS

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowane

w latach

2019-2023

w tym krajowy wkład publiczny

Gmina Santok/Ośrodek Pomocy Społecznej

300 000,00 PLN

45 000,00 PLN

Gmina Bytnica/Ośrodek Pomocy Społecznej

200 000,00 PLN

30 000,00 PLN

Gmina Dąbie/Ośrodek Pomocy Społecznej

160 000,00 PLN

24 000,00 PLN

Gmina Świdnica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

200 000,00 PLN

30 000,00 PLN

Gmina Sulęcin/Ośrodek Pomocy Społecznej

400 000,00 PLN

60 000,00 PLN

Gmina Deszczno/Ośrodek Pomocy Społecznej

200 000,00 PLN

30 000,00 PLN

Gmina Nowa Sól/ Ośrodek Pomocy Społecznej

100 000,00 PLN

15 000,00 PLN

Gmina Małomice/Ośrodek Pomocy Społecznej

400 000,00 PLN

60 000,00 PLN

Gmina Strzelce Krajeńskie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

400 000,00 PLN

60 000,00 PLN

RAZEM

2 360 000,00 PLN

354 000,00 PLN

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:

2 006 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

  • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

95 73 90 386, - 380, -378, -377.