Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Zakończony 09.02.2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.
Numer wezwania: RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/22.

Wyniki naboru 14.03.2022

2022-03-14 ---------------------------

Szanowni Państwo
w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2022, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nieposiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

 

Lista projektów PUP wybranych do dofinansowania na 2022 r.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków:  27 stycznia 2022 r. – 9 lutego 2022 r.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin roztrzygnięcia konkursu  - 11 marca 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski można nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

 

Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie i opisać w sposób umożliwiający identyfikację projektu realizowanego w ramach Działania 6.1 RPO - L2020.

 

Koperta zawierająca wniosek powinna:

 • zostać opatrzona następującym sformułowaniem „Wniosek
  o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.1 RPO - L2020 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
  i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy” - numer wezwania: RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/22”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres,
 • zawierać pełną nazwę instytucji prowadzącej nabór wniosków
  o dofinansowanie realizacji projektów oraz jej adres, tj.:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15

65 – 036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować i złożyć w Lokalnym Systemie Informatycznym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (Systemie LSI2020).

System LSI 2020 dostępny jest pod adresem https://lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym powinien zostać przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6,7,8 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego wezwania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 6.1 RPO podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat województwa lubuskiego, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy województwa lubuskiego. W związku z powyższym, w pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy, wskazując nazwę powiatu lub miasta na prawach powiatu oraz nazwę PUP, np. Powiat Zielonogórski/Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 6.1 RPO mogą być realizowane następujące typy projektów (operacji):

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
 1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego
  w regionie,
 2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności
  i kompetencji
  :
 1. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty
  z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
 2. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 4. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
  i praktyki zawodowe,
 5. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:
 7. wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
 8. wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 9. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
 10. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób
  z niepełnosprawnościami
  :
 11.  niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami
  w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

- Zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym;

- Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej;

- Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (badana poprzez spełnienie standardu minimum);

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy, w 2022 roku, w ramach Działania 6.1 RPO – L2020, wynosi 15 967 493,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Zakładana kwota środków FP przeznaczona na realizację projektów
w ramach RPO-L2020 - OP 6, Dz. 6.1

Gorzów Wlkp.

2 035 798,26 zł

Krosno Odrzańskie

1 223 055,30 zł

Międzyrzecz

1 327 271,49 zł

Nowa Sól

1 155 438,17 zł

Słubice

576 647,43 zł

Strzelce Krajeńskie

1 385 486,70 zł

Sulęcin

716 255,54 zł

Świebodzin

945 011,66 zł

Wschowa

1 078 091,07 zł

Zielona Góra

2 932 368,96 zł

Żagań

1 276 884,94 zł

Żary

1 315 183,48 zł

Razem

15 967 493,00 zł

 

Inne ważne informacje