Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym regionalny program operacyjny – lubuskie 2020 Oś priorytetowa 9 infrastruktura społeczna działanie 9.3 rozwój infrastruktury edukacyjnej poddziałanie 9.3.1 rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Nr RPLB.09.03.01-Iz.00-08-P03/17

Zakończony 22.01.2018

Wezwanie do złożenia wniosków
w trybie pozakonkursowym

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna

DZIAŁANIE 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

PODDZIAŁANIE 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

WEZWANIE Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17

Wyniki naboru 30.08.2018

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 7 819 370,93 na realizację 4 projektów pozytywnie ocenionych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

W dniu 9 sierpnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 9 771 978,65  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania 4 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej wynosi 7 819 370,93 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 9 993 230,05 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie podczas oceny środowiskowej


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu 10 lipca 2018 r. zakończono ocenę formalno – merytoryczną projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 9 771 978,65  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania 4 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno – merytorycznej wynosi 7 819 370,93 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 9 993 230,05 PLN.

Lista – wnioski zweryfikowane pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych

 
[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej –projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Zmiana dotyczy wydłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia ww. Wezwania z kwietnia 2018 r. na maj/czerwiec 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 26 lutego 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 9 771 978,65  PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania 4 projektów pozytywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji warunków formalnych formalnej wynosi 7 873 905,73 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 10 044 328,85 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski zweryfikowane pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych

                                                                                                                                          28-02-2018

W dniu 22 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 9 771 978,65  PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 27 grudnia 2017 r. i zakończył się w dniu 22 stycznia 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 5 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 8 480 380,72 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 10 926 105,85 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17obrazek

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków od dnia 27 grudnia 2017 r. do dnia 22 stycznia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: maj/czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Sposób składania wniosków

Wnioski złożone wyłącznie w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) bądź tylko w wersji papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wykaz uprawnionych Wnioskodawców oraz projekty, które mogą zostać złożone w ramach naboru w trybie pozakonkursowym, w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania:

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku”;
 • Gmina Skwierzyna „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”;
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w kamieniu Małym”;
 • Miasto Zielona Góra „Zawodowcy”;
 • Powiat Gorzowski „Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim”;
 • Powiat Krośnieński „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie krośnieńskim”;
 • Powiat Sulęciński „Modernizacja warsztatów budowlanych w zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie”;
 • Powiat Zielonogórski „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”.

Wnioskodawcy wskazani są w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Wnioskodawców określonych dla Poddziałania 9.3.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż w katalogu Wnioskodawców określonych dla Poddziałania 9.3.1, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego, tj. na:

a) Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na podstawie kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu, polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej, związanej bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzących kształcenie  zawodowe – w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym i socjalno – bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego. Do projektu, wyłącznie jako jego element, mogą zostać zaliczone termomodernizacja budynku (maksymalnie do 30% całkowitych kosztów projektu) oraz infrastruktura w zakresie sanitariatów i szatni,
 • budowie „od podstaw” budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i warsztatowych, związanych bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu,
 • wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe związane z praktyczną nauką zawodu w szkołach
  i placówkach edukacyjnych, prowadzących kształcenie zawodowe, a także pomoce optymalizujące proces praktycznej nauki zawodu (w tym zakup zestawów komputerowych służących do celów dydaktycznych), sprzęt TIK, oprogramowanie komputerowe.

 

b) Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb, polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków prowadzących kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, kształcenie praktyczne i innych jednostek realizujących zadania w tym zakresie (w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu) – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym i socjalno – bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego. Do projektu, wyłącznie jako jego element mogą zostać zaliczone termomodernizacja budynku (maksymalnie do 30% całkowitych kosztów projektu) oraz infrastruktura w zakresie sanitariatów i szatni,
 • budowie „od podstaw” budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia praktycznego,
 • wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe, a także pomoce optymalizujące proces nauki (w tym zakup zestawów komputerowych służących do celów dydaktycznych, sprzęt TIK, oprogramowanie komputerowe).

 

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 76/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  10 października 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);
 • uchwałą Nr 80/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020
  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego wezwania wynosi  9 771 978,65 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania, kwota wydatków kwalifikowalnych oraz całkowita kwota wydatków dla powyższych projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym z wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (będącym załącznikiem nr 5 do ww. dokumentu).

 

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie
lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 55)

tel. 68 45 65 127,

e-mail: l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl;

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)