Przejdź do komentarzy

W dniu 22 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 9 771 978,65  PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 27 grudnia 2017 r. i zakończył się w dniu 22 stycznia 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 5 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 8 480 380,72 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 10 926 105,85 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P03/17

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.