Przejdź do komentarzy

Szkolenie dla konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 - Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM w dniu 02.12.2022r. godzina 10:00

Szkolenie dla konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 - Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

 

Nabory Wniosków do konkursu potrwa w dniach od 09 grudnia 2022 r. i zakończy się 16 grudnia 2022 r.

 

Powyższy konkurs realizowany będzie poprzez wdrożenie Kompleksowych programów na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

a. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

b. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

c. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

d. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

e. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

f. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,

g. inne.

w ramach następującej kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

 

Agenda spotkania informacyjnego:

9:50 - 10:00      Uruchomienie platformy ZOOM

10:00 - 11:00    Główne założenia do konkursu z Działania 7.3, omówienie popełnionych błędów przez beneficjentów w poprzednim konkursie oraz kryteria

11:00 – 11:30    Pytania uczestników szkolenia

 

Link do spotkania:   https://zoom.us/j/92013687193

 

Do spotkania można również dołączyć bezpośrednio z platformy Zoom za pomocą danych: Meeting ID: 920 1368 7193

Ważne!

·         Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, zadzwoń: 68 4565 315. – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

·         Bliższe informacje o konkursach na stronie:

https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-03-00-iz-00-08-k02-22-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-7-rownowaga-spoleczna  

 

Zapraszamy!