Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Zakończony 16.12.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna


Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Wyniki naboru 19.12.2022

2023-03-22 ----------------

W dniu 21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów dla przedmiotowego konkursu.

 

2023-03-02 ----------------

W związku z podjęciem w dniu 28 lutego 2023 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały zwiększającej środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 oraz zwiększoną ilością projektów objętych procesem negocjacji, uprzejmie informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na marzec 2023 roku.

2023-01-13 ----------------

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazanych zostało 37 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 848 868,90 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22

------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło trzydzieści osiem wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  16 310 971,66 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 9 grudnia 2022 r. i zakończy się 16 grudnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: luty marzec 2023 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 7.3 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I. Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

 

a. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

b. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

c. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

d. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

e. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

f. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,

g. inne.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 209/KM RPO-L2020/2021 z dnia 4 października 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE[1][2] - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.
 

[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż 556 176,47 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

          5 931 434,11 PLN

w tym:

             EFS: 5 041 719,00 PLN (85%);

          wkład własny: 889 715,11 (15%);

Minimalna wartość projektu musi być wyższa niż 100 000,00 PLN.

 

3 176 470,59 PLN

w tym:

EFS: 2 700 000,00 PLN (85%);

wkład własny: 476 470,59 (15%);

Minimalna wartość projektu musi być wyższa niż 100 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

28.02.2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę zwiększającą alokację w konkursie, co pozwoli na dofinansowanie większej liczby pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny

 

Ogłoszenie nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22

Regulamin nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22

Załaczniki do regulaminu

Załączniki do sporządzenia umowy

Załączniki stanowiące integralna część umowy

 

Dodatkowe wyjaśnienia i najczęstsze błedy konkurs 7.3_K02_22

Inne ważne informacje

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 499, -535, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
  ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

 

UWAGA: Ze względu na panujący stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.