Studium wykonalności: analiza finansowa i ekonomiczna – szkolenie Gorzów Wlkp.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące.Studium wykonalności: analiza finansowa i ekonomiczna – inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020”

Uczestnicy szkolenia

 • zapoznają się z metodyką, narzędziami i technikami przygotowania studium wykonalności,
 • nabędą praktyczne umiejętności sporządzania analiz będących częścią studium,
 • poznają kryteria i wymogi stosowane przez oceniających studium wykonalności,
 • nauczą się używać zróżnicowanych narzędzi i technik umożliwiających opracowanie Studium wykonalności,
 • poznają dobre praktyki oraz wymienią doświadczenia w zakresie pracy nad aspektami merytorycznymi i finansowymi Studium wykonalności,

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
 • udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020.

Program szkolenia

Zasady przygotowania studium wykonalności

 • Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności.
 • Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym.
 • Podstawy prawne tworzenia studium wykonalności.

Analiza podstawowej struktury studium wykonalności

 • Informacje na temat projektu.
 • Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych.
 • Identyfikacja problemów.
 • Logika interwencji.
 • Analiza instytucjonalna, trwałość projektu.
 • Analiza odbiorców projektu.
 • Analiza popytu.
 • Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji.
 • Analiza oddziaływania na środowisko.
 • Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora.
 • Analiza finansowa.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna.
 • Analiza wrażliwości/ryzyka.
 • Wpływ na polityki horyzontalne.

Analiza finansowa projektów:

 • Założenia do analizy finansowej,
 • Budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
 • Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu,
 • Wskaźniki FNPV i FRR,
 • Wskaźnik FRR/C i FRR/K,
 • Analiza trwałości finansowej projektu.

Analiza ekonomiczna projektów:

 • Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,
 • Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych,
 • Analiza kosztów i korzyści,
 • szacowanie wskaźników ENPV i EIRR oraz B/C projektu,
 • Analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC),
 • Analiza wielokryterialna.

Analiza wrażliwości i ryzyka projektu:

 • Analiza wrażliwości,
 • Analiza ryzyka.

Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studiów wykonalności.
 • Wnioski uczestników szkolenia.

Wręczenie certyfikatów

 

Program szkolenia obrazek

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, ul. Sikorskiego 107 sala nr 8

21.03.2018 - 21.03.2018