Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO Lubuskie 2020 w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Spotkanie w Gorzowie Wlkp.

Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

ul. Kombatantów 34

66-400 Gorzów Wlkp.

Termin: 20 kwietnia 2016 r., godz.  1000 – 1500

Formularz zgłoszeniowy - Gorzów Wlkp. obrazek

Formularz należy przesłać do 18 kwietnia 2016 r.

 

Agenda spotkania:

  1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
  2. Lokalny System Informatyczny (System LSI2020) – zagadnienia techniczne.
  3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres efs@wup.zgora.pl.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie liczby osób mniejszej niż 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia spotkania. W takim przypadku osobom zainteresowanym uczestnictwem w spotkaniu zaproponowany zostanie inny termin, o ile spotkanie w innym terminie będzie organizowane i/lub będzie możliwość przyjęcia na nie większej liczby osób.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl.

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ul. Kombatantów 34 66-400 Gorzów Wlkp.

20.04.2016 - 20.04.2016