Przewodnik po wskaźnikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wersja nieaktualna)

Dokument

Przewodnik po wskaźnikach

pdf 530 KB

W perspektywie finansowej 2014-2020 Komisja Europejska kładzie nacisk na sposób programowania gwarantujący skuteczne osiąganie rezultatów oraz koncentrację środków, a tym samym większą efektywność realizacji polityki rozwoju. Podstawowym narzędziem monitorowania tej efektywności są wskaźniki, którym przypisuje się jeszcze większą wagę niż dotychczas.

Przewodnik po wskaźnikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 stanowi kompendium wiedzy w zakresie przyjętego systemu wskaźników. W dokumencie opisano szczegółowo obowiązujący w ramach RPO-L2020 system wskaźników dla projektów współfinansowanych z EFRR i EFS, przedstawiono definicje poszczególnych typów wskaźników, a także ich kluczowe znaczenie w osiąganiu założonych celów poszczególnych osi priorytetowych i całego Programu.

Ponadto, Przewodnik stanowi wskazówkę zarówno dla wnioskodawców i beneficjentów, jak i pracowników instytucji wdrażających RPO-L2020, w zakresie wyboru, realizacji i monitorowania wskaźników. W Rozdziale III i IV dokumentu przedstawiono zasady doboru wskaźników odpowiednio w ramach EFRR i EFS. Dołączone do Przewodnika załączniki (nr 2 i nr 3) stanowią listę wskaźników możliwych do zastosowania w projektach realizowanych w ramach RPO-L2020 ze środków EFRR oraz EFS wraz z ich jednostkami miary i definicjami. Pozwoli to na zminimalizowanie rozbieżności w pomiarach tego samego zjawiska, a także umożliwi zebranie danych nt. efektów wszystkich projektów wspartych w ramach RPO-L2020.

Załączniki (2)