Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Zakończony 15.11.2022

Szanowni Państwo,

prezentujemy ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

projektu wybranego w trybie pozakonkursowym
nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-P01/22

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja

Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem
kwalifikacji zawodowych

Wyniki naboru 09.12.2022

2022-12-09 --------------

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż 08 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach naboru nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-P01/22.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Lubuskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 036 350,00 PLN, w tym:
a) kwota dofinansowania EFS 85% - 880 897,50 PLN,
b) Wkład Własny 15%- 155 452,50 PLN.

--------------------------------

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLB.08.03.00-IZ.00-08-P01/22, złożono 1 wniosek o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Całkowita wartość złożonego projektu: 1 036 350,00 PLN, w tym kwota dofinansowania projektu: 880 897,50 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu, rozpocznie się 04.11.2022 r.
i trwać będzie do 15.11.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad/grudzień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 8.3 RPO Lubuskie 2020, który będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania
w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Lubuskie/

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie województwa lubuskiego od 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje.

Kryteria wyboru projektów

 1. Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne
  z uchwałą nr 209/KM RPO-L2020/2022 z dnia 4 października 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego).

 

Kryteria dostępu:

Kryterium nr 1

Projekt spełnia wymagania finansowe w zakresie wysokości dofinansowania wskazane w Wezwaniu do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 2

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana
i przeprowadzona przez Wnioskodawcę w oparciu o informacje w sprawie obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa lubuskiego, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 3

Udzielane wsparcie kierowane jest wyłącznie do dorosłych obywateli Ukrainy
(w wieku 18 lat i więcej.) przebywających na terenie województwa lubuskiego od 24.02.2022 r. w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium tego kraju.

Kryterium nr 4

Projekt zakłada organizację kursów języka polskiego i/lub języka polskiego branżowego (szkolenia poza systemem PSF) dla obywateli Ukrainy, którzy zamierzają lub podjęli pracę na terenie województwa lubuskiego. Za osobę, która ukończyła udział w projekcie, uznaje się uczestnika, który uzyskał certyfikat/zaświadczenie ukończenia kursu języka polskiego.

Kryterium nr 5

Projekt przewiduje wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu– opieka nad dzieckiem lub/ i osobą zależną.

Kryterium nr 6

Okres trwania projektu nie będzie dłuższy niż do 30 września 2023 r.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 037 500,00 PLN

w tym:

EFS - 881 875,00 PLN

Wkład własny - 155 625,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

 •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 •   e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 •   telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.