Przejdź do komentarzy

Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Zarząd Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ponowne wezwanie