Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zakończony 31.07.2019

Na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Zarząd Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Wyniki naboru 27.08.2019

8 października 2019 r. Zarząd województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/19.

Lista projektów

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 17 września 2019 r Zarząd województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/19

------------------------------------------------------

27 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P02/19.

Lista projektów

 

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P02/19, złożono 2 wnioski, oba odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 1 320 000,00 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 122 000,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie kończy się 31 lipca 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym/wezwania do złożenia wniosku, w terminie do   31 lipca 2019 r. uprawnione są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim, które nie złożyły wniosku o dofinansowanie w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku, a wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub

b) program aktywności lokalnej, lub

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub

d) program specjalny, lub

e) Program Aktywizacja i Integracja, lub

f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego zgodne z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych    z EFS,  UCHWAŁA NR 131/KM RPO - L2020/2019 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 12 czerwca 2019 r.

(http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/49227/131KM.pdf/36449d7a-2821-4550-9f75-0543bcf7c489)

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zgodnie z Planami Działań zaakceptowanymi przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30.04.2019 r. wynosi w wyniku identyfikacji projektów:

1 122 000 PLN

Szacowana wartość projektów wynosi:

1 320 000 PLN

w tym krajowy wkład publiczny:

198 000 PLN

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE – 85 %,
  • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

Inne ważne informacje