Ogłoszenie wezwania DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Wezwanie nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 16.08.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

dla Poddziałania

9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji:

50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

 (nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 16.08.2017

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 8 425 875,21  PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 19 lipca 2017 r. i zakończył się w dniu 16 sierpnia 2017 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 8 430 797,83 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 10 546 995,29 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się w dniu 19 lipca 2017 r. i zakończy się w dniu 16 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru w trybie pozakonkursowym: listopad grudzień 2017 r.  styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
 • w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wykaz uprawnionych Wnioskodawców oraz projekty, które mogą zostać złożone w ramach naboru w trybie pozakonkursowym, w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania:

 • Gmina Witnica „Modernizacja bazy techno – dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy”;
 • Miasto Zielona Góra „Zawodowcy”;
 • Powiat Wschowski „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie”;
 • Powiat Żarski „Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach”;
 • Technikum Leśne im. Jana Miklaszewskiego w Starościnie „Od Przyrodnika do Leśnika – wzrost kompetencji uczniów w Technikum Leśnym poprzez wyposażenie kluczowej bazy dydaktycznej
  w Starościnie”;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” Gorzów Wielkopolski”.

Wnioskodawcy wskazani są w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym dotyczy Inwestycji w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego (III typ) polegających na:

 

a) Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na podstawie kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu, polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji[1] infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej, związanej bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzących kształcenie  zawodowe – w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym i socjalno – bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego. Do projektu, wyłącznie jako jego element, mogą zostać zaliczone termomodernizacja budynku (maksymalnie do 30% całkowitych kosztów projektu) oraz infrastruktura w zakresie sanitariatów i szatni,
 • budowie „od podstaw” budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i warsztatowych, związanych bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu,
 • wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe związane z praktyczną nauką zawodu w szkołach
  i placówkach edukacyjnych, prowadzących kształcenie zawodowe, a także pomoce optymalizujące proces praktycznej nauki zawodu (w tym zakup zestawów komputerowych służących do celów dydaktycznych), sprzęt TIK, oprogramowanie komputerowe.

 

b) Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb, polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji[2] infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków prowadzących kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, kształcenie praktyczne i innych jednostek realizujących zadania w tym zakresie (w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu) – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym i socjalno – bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego. Do projektu, wyłącznie jako jego element mogą zostać zaliczone termomodernizacja budynku (maksymalnie do 30% całkowitych kosztów projektu) oraz infrastruktura w zakresie sanitariatów i szatni,
 • budowie „od podstaw” budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia praktycznego,
 • wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe, a także pomoce optymalizujące proces nauki (w tym zakup zestawów komputerowych służących do celów dydaktycznych, sprzęt TIK, oprogramowanie komputerowe).

Pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowym i socjalno-bytowym to pomieszczenia,
w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

[1] Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), będzie stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy:

 • wydłuża się okres używania środka trwałego,
 • zwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,
 • zmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,
 • zmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego.

Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się:

 • przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
 • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.
 • modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego, - rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
 • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

[2] Jw.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą Nr 69/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).
 • uchwałą Nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi do 85% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 8 425 875,21 PLN [1] .

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych,  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 55, 24), tel. 68 45 65 127, 133, 146.

adresy e-mail: m.wanat@lubuskie.pl; l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl; e.wolszczak@rpo.lubuskie.pl

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom „0”)

 

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności i Kompleksowym planem rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu w tym kompleksowy plan wykorzystania powstałej infrastruktury) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Wezwaniu oraz Regulaminie ww. naboru.

Dodatkowo, za pośrednictwem systemu LSI2020 należy dołączyć dokumenty wskazane
w podrozdziale 6 Przygotowania dokumentacji (punkt 10 Forma składania wniosków
o dofinansowanie projektu) Regulaminu naboru.