Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Zakończony 16.08.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna

Działania

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

1 sierpnia 2016 r. i zakończy się 16 sierpnia 2016 r.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Typ I – Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a)         kontrakt socjalny lub równoważny,

b)         program aktywności lokalnej,

c)         program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Wyniki naboru 04.05.2017

W związku z dostosowaniem wkładu własnego 15% dla wniosku nr RPLB.07.01.00-08-0009/16 polegającego na pomniejszeniu części przyznanego dofinansowania przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu własnego Projektodawcy oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały
z dnia 27 czerwca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu Nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu

04-05-2017 r.

W związku z przyjęciem uchwały ZWL w dniu 04.05.2017 r. (zmieniającą Uchwałę nr 143/1855/16 ZWL z dnia 8 listopada 2016 roku), w sprawie przyjęcia do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16, projektu po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury odwoławczej, o nr RPLB.07.01.00-08-0009/16 umieszczonego na pozycji 6.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-11-2016 r.

W dniu 08.11.2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16, Poniżej tabela zawierająca wybrane do dofinansowania projekty.

19.09.2016 r.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że zakończono drugą wstępną ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na  konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.  W wyniku ponownej oceny wstępnej  cztery wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów.

 

02.09.2016 r.

 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 30.08.2016 zakończono wstępną ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na  konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.  18 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów, natomiast 4 wnioski skierowano do poprawy/uzupełnienia.

 

- - - - -

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, złożono 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowane dofinasowania: 10 422 688,95 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 1 sierpnia 2016 roku  i zakończy się w dniu 16 sierpnia 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.11.2016r. pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego konkursu odbywa się w dniach od 01.08.2016 roku do 16.08.2016 roku.

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO – L2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8.00 do 16.00
 • wtorek – piątek: od 7.30 do 15.30

w Kancelarii Ogólnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - pok. 59,

lub

w Sekretariacie, Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach. O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch wersjach papierowych.Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4). Wzór wniosku o dofinansowanie został określony przez IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL i opublikowany na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu konkursu. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu prowadzony jest od dnia 01.08.2016 r. do 16.08.2016 r.  Za dochowanie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do IOK uważa się złożenie wersji elektronicznej oraz wersji papierowej (dwa egzemplarze) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w miejscach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków, tj. 16.08. 2016 roku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,

podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy realizowanych projektów: Typ I – Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

 • kontrakt socjalny lub równoważny,
 • program aktywności lokalnej,
 • program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

1. Posiadanie aktualnie obowiązującej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Celem kryterium jest komparatywność działań podejmowanych w ramach projektu
z założeniami obowiązującej w danej gminie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada strategii zobowiązuje się do złożenia kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

2.         Posiadanie pisemnego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie osób uczestniczących w PAI i objętych jednocześnie IPD. Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada porozumienia zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o posiadanym porozumieniu w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

3.         Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących poziomów efektywności społeczno-zatrudnieniowej:

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%;

- w odniesieniu do osób o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  Efektywność społeczno – zatrudnieniowa pokazuje efekty reintegracji uczestników projektu osiągnięte w wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie i jest mierzona wśród uczestników w projekcie względem ich sytuacji (stopnia wykluczenia społecznego) w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Diagnozy uczestników dokonuje pracownik socjalny. Kryterium oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęli udział w określonych formach aktywizacji lub nauce albo podjęli zatrudnienie lub samozatrudnienie, liczony w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu. Beneficjenci i uczestnicy zobowiązują się do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji tych kryteriów, która odbywa się w terminie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Poziomy efektywności społeczno – zatrudnieniowej, w tym minimalnej efektywności  zatrudnieniowej opracowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie dostępnych wyników badań i przekazało dnia 10.06.2015 r. Instytucjom Zarządzającym RPO do zastosowania (pismo o sygnaturze: dzf.i.8510.21.2015.A.Bu.1).

4.         Ośrodki Pomocy Społecznej wnoszą do projektu wkład własny w wysokości 15% wartości dofinansowania projektu. Niedopuszczalne jest wykazanie innej wartości wkładu własnego.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu (część VI. Budżet projektu i część VII. Szczegółowy budżet projektu).

Uzasadnienie:  Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą RPO – LUBUSKIE 2020 dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IZ zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. Informację na temat wysokości wkładu własnego OPS zawiera we wniosku o dofinansowanie.

5.         Koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika projektu nie może być wyższy niż 10 000 zł Koszt liczony jest, jako suma wydatków kwalifikowalnych projektu w odniesieniu do liczby uczestników. Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Zastosowanie kryterium wynika z ograniczonej alokacji dostępnej w ramach Działania 7.1 oraz konieczności osiągnięcia określonych wartości wskaźników produktu w zakresie aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo.

6.         Projektodawca zapewnia preferencje i komplementarność działań w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej z działaniami towarzyszącymi w ramach POPŻ finansowanego z funduszu FEAD dla uczestników objętych wsparciem w tym programie. Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  Kryterium zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom korzystającym z POPŻ i komplementarność wsparcia w ramach RPO oraz POPŻ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ubóstwa i wykluczenia społecznego. Połączenie interwencji dwóch programów pozwoli skuteczniej udzielić wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących.

7.         Każdy uczestnik projektu realizuje kontrakt socjalny lub równoważny. Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  Kryterium zapewni ciągłość działań w projekcie.

8.         Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Beneficjent zawiera umowę/porozumienie z jednostkami zajmującymi się  aktywizacją zawodową na rynku pracy.W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada podpisanej umowy/porozumienia, zobowiązuje się do złożenia ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia wsparcia w ramach projektu.Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Takie kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług w ramach realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej. Zapis w Wytycznych, podrozdział 4.6 pkt 7 i 8. OPS nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:

a)   PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

b)   CIS i KIS;

c)   spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

d)   organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane:

a)   przez partnerów OPS w ramach projektów partnerskich

b)   przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;

c)   przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d)   przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

9.         Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty ścieżką reintegracji. Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  Zaproponowane kryterium jest zgodne z zapisami Wytycznych rozdział 5 pkt 4 –„IZ RPO zapewnia, że proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb”.

W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji.

Stosowanie ścieżki reintegracji pozwoli na dostosowanie działań indywidualnie do uczestnika projektu. Działanie takie korzystnie wpłynie na proces wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osoby korzystającej ze wsparcia.

10.       W przypadku projektów przewidujących szkolenia, szkolenie kończy się dokumentem potwierdzającym kwalifikacje.

Uzasadnienie:  IZ stosuje mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami KE, poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji.

Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymali jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku.

Ponadto, egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.

11.       Jeżeli w ramach projektu są organizowane staże, to odpowiadają one wymogom Polskich Ram Jakości praktyk i Staży, opracowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Uzasadnienie: Kryterium zagwarantuje trwałe efekty i najwyższą, jakość realizowanego wsparcia.

 

Kryteria premiujące

1.         Posiadanie programu rewitalizacji. Liczba punktów możliwych do uzyskania – 5.

Uzasadnienie:  Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada ww. dokumentu, może dostarczyć ww. dokument w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

2.         Grupę docelową projektu w co najmniej 60% stanowią osoby należące do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy. Liczba punktów możliwych do uzyskania – 10.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  Wprowadzenie kryterium zwiększy szansę osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu poprzez włączenie PUP w aktywizację zawodową bezrobotnych uczestników projektu.Uczestnicy projektu, którzy nie mają przypisanego profilu, po zakończeniu projektu obligatoryjnie rejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy, o ile mogą podlegać takiej rejestracji.

Środki z EFS powinny wprowadzić mechanizmy, które zapewnią zoperacjonalizowanie i skuteczność zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, a także powiążą je z zapisami ustawy
o pomocy społecznej. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

3.         Wnioskodawca zapewni ciągłość zatrudnienia pracowników socjalnych w ramach projektu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 5. W tym zapewnienie ciągłości wsparcia przez rok – 2,5 punktu, zapewnienie ciągłości wsparcia przez 2 lata – 5 punktów. Kryterium weryfikowane będzie
w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie trwałości projektu i kontynuacji zaplanowanych w nim zadań.

4.         Projekt realizowany jest we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani
w lokalnych diagnozach społecznych/strategiach. Liczba punktów możliwych do uzyskania – 5. Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:  Celem zastosowania kryterium jest pobudzenie i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy instytucjami samorządu a organizacjami pozarządowymi. Zastosowanie tego kryterium powinno przyczynić się do powstawania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań problemów i wyzwań lokalnych społeczności. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

5.         W przypadku szkolenia/usług doradczych, usługodawcy powinni posiadać certyfikat/y jakości. Liczba punktów możliwych do uzyskania - 3. W przypadku szkolenia/usług doradczych, usługodawcy powinni posiadać certyfikat/y jakości i być umieszczeni w bazie RUR. Liczba punktów możliwych do uzyskania – 6.

Podmioty zrejestrowane w bazie Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Figurowanie w bazie RUR zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak, aby instytucja lub osoba prywatna (beneficjent) w prosty i szybki sposób wyszuka ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Zgodnie z zapisami umowy partnerstwa IZ zapewnia wsparcie RUR, jako realizację zobowiązania przyjętego w ramach podpisanej umowy.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • Wkład własny beneficjenta, jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 7.1 – Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w ramach RPO – L2020 wynosi:

47 500 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, co stanowi 4 750 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Załączniki - dokumentacja konkursu

Dokumentacja konkursu 7.1

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje
na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl

 

telefoniczny:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 

osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B.2)