Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zakończony 03.04.2018

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 6

Regionalny Rynek Pracy

Priorytet Inwestycyjny 8i
dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego[1] na rok 2018

 

[1] PUP w Krośnie Odrzańskim, PUP w Gorzowie Wielkopolskim., PUP w Międzyrzeczu, PUP w Nowej Soli, PUP w Słubicach, PUP w Strzelcach Krajeńskich, PUP w Sulęcinie, PUP w Świebodzinie, PUP we Wschowie, PUP w Żaganiu, PUP w Żarach, PUP w Zielonej Górze.

Wyniki naboru 03.04.2018

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2018, nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/18, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Załączniki

Projekty PUP 6 1 RPO - 2018 r.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków: 21 marca -3 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – w sekretariacie

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze,
przy ul. Wyspiańskiego 15,
pokój nr 210, II piętro,
w godzinach 7:30 - 15:30.

Wnioski można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie i opisać w sposób umożliwiający identyfikację projektu realizowanego w ramach Działania 6.1 RPO - L2020.

Sposób składania wniosków

Przez złożenie wniosku rozumie się przekazanie we wskazanym terminie wniosku w Systemie LSI2020 oraz dostarczenie dwóch jednobrzmiących wersji papierowych wniosku o dofinansowanie (oryginał + poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia albo dwa oryginały) wraz z załącznikami do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wersję papierową wniosku należy opatrzyć pieczęcią instytucji, podpisem osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta wraz z pieczęcią imienną.

Wersja papierowa wniosku o dofinansowanie projektu musi być zgodna (opatrzona tą samą sumą kontrolną) z wersją elektroniczną przesłaną w Systemie LSI2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

PUP w Krośnie Odrzańskim, PUP w Gorzowie Wielkopolskim., PUP w Międzyrzeczu, PUP w Nowej Soli, PUP w Słubicach, PUP w Strzelcach Krajeńskich, PUP w Sulęcinie, PUP w Świebodzinie, PUP we Wschowie, PUP w Żaganiu, PUP w Żarach, PUP w Zielonej Górze.

Kryteria wyboru projektów

  1. Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zatwierdzonych Uchwałą Nr 86/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 9 marca 2018 roku.
  2. Ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania wskazane poniżej oraz w Karcie oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego RPO - L2020 (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego wezwania).

 

Inne ważne informacje