Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie, w następujących Działaniach/Poddziałaniach[1]:

  • Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU. Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
  • Działanie 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU. Zwalczanie długotrwałych skutków pandemii COVID-19 w obszarze ochrony zdrowia.

 

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (RPO-L2020). Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do oceny projektów w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie w zakresie Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU i/lub Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie procedowania z ekspertami
oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
, zamieszczonym na stronie www.rpo.lubuskie.pl Instytucji Zarządzającej RPO - Lubuskie  2020.

 

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020 wraz
z załącznikami należy składać w terminie od dnia 2 marca 2022 roku do dnia 16 marca 2022 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze lub wysłać pocztą. Kancelaria Ogólna przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00 i wtorek-piątek 7:30-15:30. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Możliwe jest jednokrotne uzupełnienie wniosku zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020

W ramach Osi Priorytetowej 11

Działanie 11.1 i/lub Działanie 11.2

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Podgórna 7

 65-057 Zielona Góra

Z dopiskiem „Do rąk własnych - DIZ”

 

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 45 65 583 lub w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5, 65-043 Zielona Góra, pok. Nr B.1.11.

Załączniki

1. Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów

2. Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

3. Wniosek kandydata na eksperta (stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu wymienionego w pkt 2)

4. Karta oceny formalnej,

5. Wzory oświadczeń:

  • w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
  • zgoda na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
  • oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

 


[1] Istnieje możliwość złożenia dokumentów przez kandydata na eksperta w ramach poszczególnych Działań: 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU, tzn. kandydatem na eksperta można zostać w ramach jednego lub dwóch Działań jednocześnie (ponadto istnieje możliwość złożenia jednego wniosku na dwa Działania).