Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Zakończony 17.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra w ramach kategorii interwencji:
54 - Infrastruktura mieszkalnictwa
55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 17.10.2016

W dniu 9 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- ZIT Zielona Góra  wynosi 4 952 762,94 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 495 276,29 PLN).

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie merytorycznej, jednakże, w dniu 10 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Zielona Góra wycofał złożony wniosek w ramach ww. konkursu. W związku z tym, wniosek nie zostanie przekazany do dalszego etapu oceny, tj. do oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Lista  - wniosek oceniony pozytywnie w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 obrazek

                                                                                                                                                                       

W dniu 4 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- ZIT Zielona Góra  wynosi 4 952 762,94 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 495 276,29 PLN).

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Poniżej Lista  - wniosek oceniony pozytywnie w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16

                                                                                                                                                                       

W dniu 17 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na  dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; wynosi 4 952 762,94 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 495 276,29 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 927 224,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 580 346,07 PLN.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 września 2016 r. i zakończy się w dniu 17 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej
(w 1 egzemplarzu). Natomiast pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w pkt 5 i 6 Przygotowanie dokumentacji) należy przesłać za pośrednictwem systemu LSI2020.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie określa IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL i publikuje na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
 • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020, w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.1.2.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na:

 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną, związaną ze świadczeniem usług w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i aktywnej integracji, polegające na:
 • przebudowie, rozbudowie obiektów infrastruktury społecznej związanej ze świadczeniem usług w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i aktywnej integracji,
 • adaptacji budynku na cele związane ze świadczeniem usług w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i aktywnej integracji,
 • wyposażeniu obiektów infrastruktury społecznej związanej ze świadczeniem usług         w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i aktywnej integracji, niezbędne do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element
  projektu.
 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną ze świadczeniem usług socjalnych w zakresie mieszkalnictwa socjalnego wspomaganego (w tym chronionego) również na obszarze zdegradowanym, polegające na
 • adaptacji, tj. przebudowie i remoncie budynków (w tym na obszarach zdegradowanych, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe (tj. mieszkania socjalne, wspomagane i chronione),
 • adaptacji, tj. remoncie lokalu, stanowiącego własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe (tj. mieszkania socjalne, wspomagane i chronione),
 • wyposażenie lokali i budynków, niezbędne do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu.
 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną, świadczącą usług socjalne i opiekuńcze              (w tym dotyczące rodzinnych domów pomocy, środowiskowych domów pomocy, dziennych domów pomocy, jednostek systemu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego i opieki wychowawczej), polegające na:
 • adaptacji tj. rozbudowie, przebudowie i remoncie budynku na cele związane                 ze świadczeniem usług socjalnych i opiekuńczych,
 • remoncie, rozbudowie i/lub przebudowie obiektu infrastruktury społecznej świadczącej usługi socjalne i opiekuńcze,
 • wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej związanej ze świadczeniem usług socjalnych i opiekuńczych, niezbędne do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu
 • w ramach  kategorii interwencji:

54 – Infrastruktura mieszkalnictwa
55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), uchwałą Nr 40/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Podziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra (III typ projektu), wynosi:

4 952 762,94 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 495 276,29 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie
konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)