Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Zakończony 20.10.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja
Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego
z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Wyniki naboru 27.11.2018

W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17. Aktualizacja listy jest konsekwencją zakończenia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu. Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę.

Lista projektów

 

01.08.2018                                                                                                     

W dniu 31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę 275/3894/18 zmieniającą uchwałę nr 242/3388/18 z dnia 20 lutego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17.

Bieżąca aktualizacja listy rankingowej projektów w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 polega na tym, iż w wyniku przeprowadzonego etapu procedury odwoławczej wniosek nr RPLB.08.03.00-08-0007/17 zostaje przeniesiony z pozycji nr 13 (pozycja po aktualizacji listy rankingowej projektów z dnia 15 maja 2018 roku) na pozycję nr 10 oraz wniosek nr RPLB.08.03.00-08-0083/17 zostaje przeniesiony z pozycji nr 20 (pozycja po aktualizacji listy rankingowej projektów z dnia 15 maja 2018 roku) na pozycję nr 15.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania.

 

17.05.2018                                                                                                     

IZ RPO-L2020 informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 261/3609/18 przyjął zaktualizowaną listę rankingową projektów oraz zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17. Aktualizacja ww. list jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia w dniu 20 marca 2018 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 248/3480/18 protestu od oceny formalno-merytorycznej jednego z wniosków.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17.

Zaktualizowana w dniu 15 maja 2018 roku lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17.

13.03.2018 -                                                                                                   

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 marca 2018 roku protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.03.00-08-0005/17 pt. Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego, złożonego przez „Pretender” Adrian Wronka w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 oraz zatwierdzeniem w tym samym dniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów.

-                                                                                                   

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 20.02.2018  r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu

1.Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.08.03.00-IZ.00-00-08-K01/17,

2. Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów.

                                                                                                                   

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  osiemdziesiąt trzy  wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 130 419 042,456 zł.

Załącznik:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.03.01-IZ.00-08-K01/17

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło osiemdziesiąt cztery wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 132 212 296,80 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 września 2017 r. i zakończy się 20 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.
 

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w momencie zidentyfikowania znacznej ilości wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji lub w przypadku, gdy negocjacje z projektodawcami, których wnioski zostaną skierowane do negocjacji, zostaną przedłużone z przyczyn nie leżących po stronie IOK.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków
(w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Typ I – Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach[1]) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej, uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych[2] i językowych[3].

 

 

 

w ramach następującej kategorii interwencji:

117 -  Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

[1] Osoby o niskich kwalifikacjach – posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (zgodnie z ISCED 2011 UNESCO).

[2] Zakres wsparcia obejmuje szkolenia i kursy kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych w Digital Competence Framework. Odnosi się on do 5 obszarów i 21 kompetencji na różnych poziomach (A, B, C). Projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien zapewnić jego uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności  co najmniej na poziomie A bądź szerszym (B, C). Rama kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework powinna być traktowana jako punkt odniesienia dla zakresu tematycznego szkoleń i kursów oraz certyfikatów wystawianych uczestnikom projektów w ramach niniejszego Działania potwierdzających odpowiednie efekty kształcenia.

Podstawą do oceny spełnienia przedmiotowego kryterium będzie zatem wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach Digital Competence Framework oraz zgodny z etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (zał. Nr 2).

[3] Zakres wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Kryteria wyboru projektów

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.
 

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w momencie zidentyfikowania znacznej ilości wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji lub w przypadku, gdy negocjacje z projektodawcami, których wnioski zostaną skierowane do negocjacji, zostaną przedłużone z przyczyn nie leżących po stronie IOK.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 wynosi:

17 647 058,82 PLN

19 368 482,28 PLN

20 693 791,61 PLN

w tym dofinansowanie:

15 882 352,94 PLN,

17 434 634,06 PLN

18 624 412,45 PLN

(15 000 000,00 16 463 209,95 17 589 722,87 PLN – Europejski Fundusz Społeczny,

882 352,94 968 424,11 1 034 689,58 PLN – Budżet Państwa)

w tym wkład własny:

1 764 705,88 PLN,

Na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs

1 500 000,00 1 646 320,99 PLN,

Niezbędne dokumenty

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31.07.2018 r. uchwały dotyczącej zatwierdzenia zmineionego ogłoszenia i regulaminu konkursu w ramach Działania 8.3 RPO-Lubuskie 2020 (nr konkursu: RPLB.08.03.00-IZ.00-K01/17) poniżej prezentujemy ww. dokumenty.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w konkursie w celu umożliwienia wsparcia kolejnego projektu na liście rankigowej, odnośnie którego wcześniej złożono protest.

Ogłoszenie 8.3 zmianaobrazek

Regulamin 8.3 zmianaobrazek

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

 

(Poniżej nieaktualne wersje)

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą Regulaminu konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17, do 20 października 2017 roku został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu w przedmiotowym konkursie.

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 polega na wprowadzeniu wymogu rozliczania kosztów szkoleń językowych stawkami jednostkowymi, zgodnie z załącznikiem nr 1 Stawki jednostkowe na szkolenia językowe

obowiązujące w ramach projektów w PI(iii) do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W związku z powyższym zmieniony został załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu

oraz zapisy Regulaminu w punktach: 17. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu,  25.Kwalifikowalność wydatków oraz  31.Załączniki do regulaminu. Instytucja Zarządzająca informuje o konieczności zapoznania się z treścią zmienionych dokumentów.

Ogłoszenie - aktualne

Regulamin - aktualny

 

UWAGA nowy (01-10-2017) Załącznik nr 5 -kryteria wyboru projektów

 

Ogłoszenie - archiwalne

Regulamin - archiwalny

 

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326,

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110;

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10).