Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

Zakończony 22.06.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja

Działania

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania

8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

 

Wyniki naboru 13.07.2018

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

 

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18 pragnę poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 733 947,52 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja 2018 r. i zakończy się 22 czerwca 21 maja 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik sierpień 2018 roku  pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w momencie zidentyfikowania znacznej ilości wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji lub w przypadku, gdy negocjacje z projektodawcami, których wnioski zostaną skierowane do negocjacji, zostaną przedłużone z przyczyn nie leżących po stronie IOK
 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

 

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

 

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
  w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • organizacje pozarządowe,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • instytucje rynku pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
  z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych
  i integracyjnych).
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
  z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.
 3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
  w zakresie stwierdzonych deficytów
 1. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
 3. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
 1. Doskonalenie umiejętności , kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym  w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami,
  w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
 1. kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone
  w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 131);
 2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy
  i  samokształcenia nauczycieli;
 3. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu, a także obligatoryjnie III typu projektu.
Typ projektów III występuje jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP
w typach I i/lub II. Typ V projektu ma charakter fakultatywny.

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 90KM-RPO-L2020/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Ponadto wybór projektów odbywa się w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 78/KM RPO-2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE  -  85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/18 dla Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

735 740,38 PLN

500 000,00 PLN

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

50 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zarząd Województwa Lubuskiego  (ZWL)  w dniu 19 czerwca 2018 roku podjął uchwałę zatwierdzającą zmieniony regulamin konkursu.

Ogłoszenie

Regulamin

Zarząd Województwa Lubuskiego  (ZWL)  w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę zatwierdzającą zmieniony regulamin konkursu.

Ogłoszenie

Regulamin

Zarząd Województwa Lubuskiego  (ZWL)  w dniu 15 maja 2018 roku podjął uchwałę zatwierdzającą zmieniony regulamin konkursu.

Ogłoszenie

Regulamin

(poniżej nieaktualne) zmiana ZWL w dniu 15-05-2018 r.

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

 

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra

Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83 290

 • osobisty w siedzibie

Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT

Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (IIp.), 65-067 Zielona Góra.