Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 07.06.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Zakończony 23.04.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB. 07.06.01-IZ.00-08-K01/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna


Działania

7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej

Poddziałania

7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

 

Wyniki naboru 02.08.2022

2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 272/3831/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 maja 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.06.01-08-0002/18 pt. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania w projekcie nr RPLB.07.06.01-08-0002/18 z 16 145 461,90 PLN na 18 048 991,70 PLN.

Przedmiotowe zmiany mają na celu zapewnienie ciągłości w dostępie do usług OWES w Województwie Lubuskim przez cały okres programowania. Dzięki temu Beneficjent dodatkowo obejmie wsparciem 167 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista projektów

 

W dniu 17 lipca 2018r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów.

                                                                                    

Zgodnie z pismem DFS.II.432.7.11.2018.AZ z dnia 26-04-2018 r. informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łaczną kwotę 31 294 299,87 zł

Tabela

                                                                                    

Zgodnie z pismem DFS.II.432.7.11.2018.AZ z dnia 26-04-2018 r. informujemy że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłyneły 2 (dwa) wnioski na łaczną kwotę 31 294 299,87 zł

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 16 kwietnia 2018 r. i zakończy się 23 kwietnia 2018 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2018 roku  pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES,
 • podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

 

 1. Świadczenie usług:
 1. animacyjnych, obejmujących m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie liderów i animatorów lokalnych;
 2. inkubacyjnych, służących, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;
 3. biznesowych służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES, zgodnie z KPRES przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej.

 

 1. Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej w następujących formach:
 1. udzielanie bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w maksymalnej kwocie do 6-krotności  przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na stworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym połączone ze wsparciem pomostowym w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, przy czym dotacja na jedno przedsiębiorstwo społeczne nie może przekroczyć sześćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. doradztwo (indywidualne i grupowe) w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania,
 3. usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego: szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching, tutoring, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego,
 4. usługi służące dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym): szkolenia umożliwiające nabycie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. usługi wsparcia o charakterze reintegracyjnym – w zależności od indywidualnych potrzeb dla osób otrzymujących dotację, w szczególności doświadczającym wykluczenia społecznego

Typy I i II stosowane są łącznie (obligatoryjnie)

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 86/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18 dla poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 31 305 304,07 PLN (EFS: 27 432 482,95 PLN, budżet państwa: 3 872 821,12 PLN[1])

UWAGA!

W związku z podziałem województwa lubuskiego na dwa obszary, kwota alokacji w niniejszym regulaminie zostaje odpowiednio podzielona:

1) Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie dla Obszaru I wynosi: 15 026 545,96 PLN (13 167 591,82 PLN ze środków EFS, 1 858 954,14 PLN ze środków budżetu państwa, 48% alokacji)

2) Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie dla Obszaru II wynosi: 16 278 758,11 PLN (14 264 891,13 PLN ze środków EFS, 2 013 866,98 PLN ze środków budżetu państwa, 52% alokacji)

 

[1] Kwotę dofinansowania oraz budżetu państwa wskazano jako orientacyjną – wysokość dofinansowania uzależniona jest od wartości zadań związanych bezpośrednio z tworzeniem miejsc pracy w sektorze ES.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

                      ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).