Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 07.05.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne

Zakończony 12.02.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

nr RPLB. 07.05.00-IZ.00-08-K02/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Działania

7.5 Usługi społeczne

 

 

Wyniki naboru 06.07.2018

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów otwartego w dniu 06 marca 2018 roku, oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

obrazek Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.07.05.00-IZ.00-00-08-K01/17
obrazek Skład KOP

2018-05-30                                                                                                         

W związku z trwającą procedurą negocjacji z Wnioskodawcami w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne, które są prowadzone w czasie posiedzenia Komisji Oceny Projektów, termin rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu zostaje przesunięty na miesiąc czerwiec 2018 roku.

                                                                                                                             

Zwiększenie alokacji na konkurs Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17.04.2018. przyjął uchwałę dotycząca zmiany w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie 14 525 493,66 PLN w tym dofinansowanie: 13 799 218,98PLN (EFS: 12 346 669,61 PLN, budżet państwa: 1 452 549,37 PLN).

----------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 informujemy że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 41 160 177,96 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 27 listopada 2017 r. i zakończy się 12 lutego 2018 r. 11 grudnia 2017 r. 4 grudnia 2017 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2018 roku maj 2018 roku  Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2018 roku  pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie również możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w momencie zidentyfikowania znacznej ilości wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych przez oceniających do negocjacji lub w przypadku, gdy negocjacje z projektodawcami, których wnioski zostaną skierowane do negocjacji, zostaną przedłużone z przyczyn nie leżących po stronie IOK.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach wraz
z podpisanym przez Wnioskodawcę załącznikiem nr 11 do regulaminu: Oświadczenie Wnioskodawcy o świadomości skutków niezachowania formy komunikacji i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 7.5 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym.

IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

w ramach 112  kategorii interwencji

112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 75/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona możliwość skierowania do uzupełnienia lub poprawy w trakcie negocjacji wniosków o dofinansowanie projektu w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który otrzyma minimum 70% punktów części D KOF-M od obu oceniających będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”. Oznacza to, iż istnieje możliwość skierowania do uzupełnienia lub poprawy tylko takich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskały minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.2, 5.3-5.5 oraz VI i spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 dla Działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

14 525 493,66 PLN

 • w tym dofinansowanie: 13 799 218,98PLN (EFS: 12 346 669,61 PLN, budżet państwa: 1 452 549,37 PLN)
 • w tym wkład własny 5%: 726 274,68 PLN
 • w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 1 234 666,96 PLN

 

11 764 705,88 PLN

 • w tym dofinansowanie: 11 176 470,59 PLN (EFS: 10 000 000,00 PLN, budżet państwa: 1 176 470,59 PLN)
 • w tym wkład własny 5%: 588 235,29 PLN
 • w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 1 000 000,00 PLN

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).