Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Zakończony 04.04.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Wyniki naboru 11.05.2018

2018-10-23-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 272/3832/18 z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18. Aktualizacja ww. list jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia w dniu 19 września 2018 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 285/4019/18 protestu od oceny formalno merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.03.00-08-0003/18 pt. Włączmy się do działania, złożonego przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.

Lista rankingowa po proteście7.3obrazek

2018-07-18-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów.

 

2018-05-11-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 poinformujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dziewięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 470 567,96 zł.

Poniżej lista projektów.

 

2018-04-12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dziewięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 470 567,96 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 marca 2018 r. i zakończy się 4 kwietnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2018 roku  pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

 

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
  i kompetencji zawodowych,
 • poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
 • inne.

w ramach następującej kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 85/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy  w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „ W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.2, 5.3-5.5 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy
w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

8 823 529,41 PLN

w tym dofinansowanie: 8 382 352,94 PLN (EFS: 7 500 000,00 PLN, BP: 882 352,94 PLN) w tym wkład własny: 441 176,47 PLN,
w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 750 000,00 PLN

 

W ramach konkursu rozliczanie wydatków za pomocą kwot ryczałtowych jest obligatoryjne w projektach, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 00 EUR, tj. 418 190,00 PLN (kurs Euro wg. EBC na dzień 22.02.2018 r.)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).