Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 – Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Zakończony 31.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 – Regionalny Rynek Pracy

dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

 

 Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

Typ I – Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, np. poprzez:

 1. niezbędne usługi zdrowotne;
 2. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ i szpitalami ogólnymi;
 3. działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób współpracujących z POZ;
 4. weryfikacja i ewaluacja skuteczności programów;
 5. w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, w ramach I typu operacji interwencja ukierunkowana jest  na:

Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 107 - Aktywne i zdrowe starzenie się.

Wyniki naboru 28.02.2017

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

                                                                                                                                                                 

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania: 3 610 950,00 zł.

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 610 950,00 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19.12.2016 r. i zakończy się 31.01.2017 r. (zmiana przyjęta przez ZWL w dniu 20-12-2016 r.)

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19.12.2016 r. i zakończy się 27.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to 15 maja 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 19.12.2016 r. do 31.01.2017 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia (w tym podmioty lecznicze),
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) posiadający doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych
w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu,
z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

Typ I – Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, np. poprzez:

 1. niezbędne usługi zdrowotne;
 2. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ
  i szpitalami ogólnymi;
 3. działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób współpracujących z POZ;
 4. weryfikacja i ewaluacja skuteczności programów;
 5. w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, w ramach I typu operacji interwencja ukierunkowana jest  na:

Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 107 - Aktywne i zdrowe starzenie się.
 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwała nr 46/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.
   

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr  RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16 wynosi:

 • 4 705 882,00 PLN,

w tym dofinansowanie:

 • 4 470 587,90 PLN

(EFS: 3 999 999,70 PLN, BP: 470 588,20 PLN)

w tym na procedurę odwoławczą 10 %: 399 999,97 PLN

Niezbędne dokumenty

Paczki dokumentów niezbednych do aplikacji

Załączniki do umowy

Załączniki do regulaminu

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10)