Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 30.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu
Poddziałania
4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura

Wyniki naboru 06.11.2018

Informujemy, iż w dniu 17 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym dwóm projektom, które znajdowały się na liście rankingowej w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma łącznie 10 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 32 453 122,34 PLN.

W załączeniu lista z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16.

-----------------------------------------------------------------

Informujemy, iż w dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi, który znajdował się na liście rankingowej w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma łącznie 8 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 21 988 056,06 PLN.

Lista z projektami wybranymi do dofinansowania

___________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 15 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi, który znajdował się na liście rankingowej w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ponadto, w przypadku dwóch projektów możliwe będzie również przyznanie pierwotnie wnioskowanego dofinansowania.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 7 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 18 722 918,24 PLN.

Lista z projektami wybranymi do dofinansowania
 

_____________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w dniu 7 listopada 2017 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu w ramach konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 6 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 11 971 796,77 PLN.

                                                                                                                          

Informujemy, iż w dniu 5 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę Nr 210/2899/17 zmieniającą Uchwałę Nr 201/2765/17 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wybraniu do dofinansowania kolejnego projektu zgodnie z listą rankingową. W wyniku podjęcia Uchwały, kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu ulegnie zwiększeniu z 6 676 084,12 PLN na 10 776 296,77 PLN. Tym samym zwiększy się ilość projektów, którym przyznano dofinansowanie z 4 szt. do 5 szt.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16.

                                                                                                                                                                 

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ projektu:

 • I Udostępnianie zasobów przyrodniczych,
 • II Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
 • III Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 955 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00 PLN). Z uwagi na to, iż zmianie uległ kurs euro, aktualizacji uległa kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu i w związku z tym wynosi 11 973 663,08 PLN, z czego 10% tej kwoty jest przeznaczone na procedurę odwoławczą (1 197 366,31 PLN).

Wnioskowana przez Beneficjentów kwota dofinansowania wynosi 6 676 084,12 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 9 052 045,02 PLN.

                                                                                                                                                     

Szanowni Państwo,

W dniu 28 czerwca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 4 maja 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ projektu:

 • I Udostępnianie zasobów przyrodniczych,
 • II Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
 • III Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 955 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00 PLN).

Z uwagi na to, iż zmianie uległ kurs euro, aktualizacji uległa kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu i w związku z tym wynosi 11 973 663,08 PLN, z czego 10% tej kwoty jest przeznaczone na procedurę odwoławczą (1 197 366,31 PLN).

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 11 wniosków, tj. wnioski spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne, specyficzne i środowiskowe) oraz uzyskały co najmniej 60% możliwej do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, czyli otrzymały – w zależności od typu projektu – co najmniej od 19,8 do 31,2 pkt./od 33 do 52 pkt. Wszystkie projekty przeszły także pozytywnie ocenę środowiskową.

Łączna kwota dofinansowania projektów, wynosi 32 915 583,08 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 40 671 087,47 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z czerwca 2017 r.
do lipca 2017 r.

W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

2. Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

 

W dniu 4 maja 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Typ III: Prowadzenie komplementarnych
i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody
i zielona infrastruktura
.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 11 955 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 30 stycznia 2017 r.) wpłynęło –
w wersji elektronicznej i papierowej – 15 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla 15 złożonych wniosków wyniosła 35 043 668,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 42 942 477,45 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 14 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 34 234 435,75 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 42 222 679,05 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 30 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 11 955 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopad 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 15 wniosków
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 35 043 668,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 42 942 477,45 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 grudnia 2016 r. i zakończy się 30 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym: czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punkcie Przyjęć Wniosków w :
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku - parter)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wersja papierowa dotyczy tylko formularza wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności) w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO -L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia wskazanego na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia o konkursie.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST;
 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);
 • Organizacje pozarządowe;
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska;
 • Uczelnie/szkoły wyższe;
 • Jednostki naukowe;
 • Jednostki badawczo-rozwojowe.

Beneficjentami Poddziałania 4.5.1 mogą być wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp.
Brak możliwości uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związek ZIT Zielonej Góry.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I typ projektu: Udostępnianie zasobów przyrodniczych
W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne,
 • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, z położeniem szczególnego nacisku na aspekt ochrony przyrody,
 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, inwestycje w banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, eko-parki,
 • wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zasobami naturalnymi a regionalną ofertą turystyczno-wypoczynkową oraz rekreacyjną.

W ramach przedmiotowego typu projektów, do wsparcia kwalifikować się będą wszelkie inwestycje oparte na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, kładące szczególny nacisk na działania związane z ochroną przyrody, m.in. inwestycje w stawy widokowe, parki miejskie, ścieżki dydaktyczne, centra ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, banki genów, ogrody botaniczne oraz eko-parki. Istotnym elementem wsparcia udzielanego w ramach PI 6d będą projekty z zakresu tzw. zielonej infrastruktury, będącej nośnikiem usług ekosystemowych, czy rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo – zapewniającą z jednej strony lepszą ochronę kapitału przyrodniczego, a jednocześnie przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.
Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ III projektów.

II typ projektu: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
W ramach typu II możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • zadania związane z zachowaniem siedlisk i gatunków oraz odtwarzanie ich tam, gdzie zostały zdegradowane,
 • ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000),
 • ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,
 • tworzenie planów ochrony rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych lub obszarów Natura 2000,
 • nowoczesne programy edukacyjne.

Zgodnie z zapisami Umowy partnerstwa działania podejmowane na rzecz ochrony różnorodności biologicznej powinny polegać na powstrzymaniu procesu jej degradacji i pozytywnie wpływać na potencjał rozwoju gospodarczego i społecznego
Inwestycje związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz polegające na budowie/modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną oraz przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, będą mogły być realizowane na obszarach chronionych (obszary parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym obszary Natury 2000).
Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu II w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ III projektów.

III typ projektu: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych.
W celu zapewnienia kompleksowości prowadzonych działań oprócz inwestycji w infrastrukturę do dofinansowania kwalifikują się również działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne dla Działania 4.5) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) oraz
 • uzyskał pozytywną opinię eksperta OOŚ w zakresie zgodności planowanej inwestycji z wymaganiami dotyczącymi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (ocena wg kryteriów środowiskowych).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód.
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi:
11 955 000,00 PLN
(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin naboru

Regulamin naboru

 

W Regulaminie Konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16, jako jeden z załączników do wniosku
o dofinansowanie został wymieniony załącznik nr 11. „Plan gospodarki niskoemisyjnej (…)”. Uprzejmie informujemy, iż dołączanie do wniosku przedmiotowego załącznika nie jest wymagane.

Przepraszamy za utrudnienia.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
Departament Programów Regionalnych,
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych: 68 45 65 143, -180;
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 17, 21)

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl
 • telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.

 •  osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).