Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 26.04.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.3  Ograniczenie niskiej emisji w miastach

dla Poddziałania

3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach
 –  ZIT Gorzów Wlkp.

Wyniki naboru 20.08.2018

W dniu 20 sierpnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskowa wniosku o dofinansowanie projektu  (która trwała od 9 sierpnia 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.) złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który zostanie skierowany do oceny zgodności
i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 300 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 963 291,01 PLN.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18.

 

2018-07-20                                                                                                                 

W dniu 13 lipca 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektów (która trwała od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 13 lipca 2018 r.), złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Złożony w ramach konkursu projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną, tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał 91,07% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, w związku  z czym zostaje przekazany do oceny środowiskowej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 1 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 150 000,00 PLN)[1].

 

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 1 300 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 963 291,01 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Pobierz tabelę RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 obrazek


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

2018-06-21                                                                                                                 

Szanowni Państwo,

w dniu 18 czerwca 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych - trwającą od 8 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. - projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Weryfikacja warunków formalnych projektu zakończyła się pozytywnie i projekt zostaje przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji
w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 1 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 150 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 1 300 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 963 291,01 PLN.

W tabeli poniżej projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Tabela

                                                                                                               

W dniu 26 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonychna dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisjiw miastach – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 1 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 150 000,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 16 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 20 kwietnia 2018 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wnioseko dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 300 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 963 291,01 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. i zakończy się w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,
 • inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,
 • inwestycje we wspólny bilet,
 • inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride,
 • budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT , stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),
 • modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),
 • uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne, (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 76/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  10 października 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);
 • uchwałą Nr 84/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  2 lutego 2018 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • uchwałą nr 14/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 400 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (40 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi
1 500 000,00 PLN,
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (150 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Niezbędne dokumenty

2018-08-30-----------------------------------------------------

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z lipca 2018 r. na wrzesień 2018 r.

 

2018-04-04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.3 Ograniczenie niskie emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach ww. konkursu z kwoty 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 40 000,00 PLN) na kwotę 1 500 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 150 000,00 PLN).

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/18

Wykaz zmian w Regulaminie z 30 sierpnia 2018

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie z 3 kwietnia 2018

 

(poprzednie wersje poniżej)

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny II

Regulamin archiwalny I

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)

tel. 68 45 65 180, 68 45 65 143

e-mail: s.patyk@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl    

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6 , poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

 •  

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)