Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Zakończony 17.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania
3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Wyniki naboru 17.10.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 9 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 2 projektów w ramach konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16
dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła  12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00  PLN).

Tabela poniżej

                                                                                                                                                                         

w dniu 15 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 17 października 2016 r.) wpłynęły
 - w wersji elektronicznej i papierowej – 3 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 5 938 823,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  7 299 821,84 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 5 938 823,93 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 7 299 821,84 PLN.

W dniu 17 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r.), wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 938 823,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 299 821,84 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 września 2016 r. i zakończy się 17 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego 
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności oraz Audytem energetycznym w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu). Natomiast pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w pkt. 5b podrozdziału Przygotowanie dokumentacji) należy przesłać za pośrednictwem systemu LSI2020.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie określa IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL i publikuje na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje
  w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE  w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020;
 • uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
 • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), uchwałą Nr 40/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9 oraz uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry,  które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka
niskoemisyjna, dla Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 – Efektywność
energetyczna – ZIT Zielona Góra (I typ projektu), wynosi:

12 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontaktz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, -499, -488, -480, -454;
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Komunikaty i informacje

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w przypadku dokonania zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), Beneficjent zobowiązany jest wystąpić do WFOŚiGW w Zielonej Górze o opinię potwierdzającą, że zaktualizowany dokument (PGN) spełnia wszystkie wymagania i uzyskał podczas weryfikacji ocenę pozytywną. Pozytywną opinię wydaną przez doradcę energetycznego wraz ze zaktualizowanym dokumentem należy dostarczyć do IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze.

Posiadanie nowej opinii sprawdzane będzie na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie – brak dokumentu na tym etapie oceny uniemożliwi przekazanie wniosku do kolejnego etapu – projekt zostanie oceniony negatywnie.