Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 31.05.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2  Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 06.10.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 1 projektu w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00  PLN).

W załączeniu prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

                                                                                                                                                                           

W dniu 12 października 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 15 września do 12 października 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który został przekazany do oceny merytorycznej. 

Wniosek uzyskał pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej, czyli otrzymał 6/8 pkt. i 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie specyficznej i otrzymał 35,5/52 pkt.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

w dniu 23 września 2016 r. zakończono ocenę wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wielkopolski złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE
w modernizowanych energetycznie budynkach,
kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne
i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski wynosi 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

Do oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wielkopolski w dniu 16 września 2016 r. skierowano jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie oceniony pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wielkopolski. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 721 892,05 PLN, natomiast całkowita wartość to 2 670 705,60 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie  oceniony pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wielkopolski.

 

Szanowni Państwo,

w dniu 12 września 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna –ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 31 marca 2016 r., jednak w dniu 15 marca 2016 r. został przez ZWL wydłużony do dnia 31 maja 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 4 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 12 884 044,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 17 096 050,74 PLN. Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną (II etap konkursu).

Ocenę formalną (III etap konkursu) pozytywnie przeszedł 1 wniosek. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wyniosła 1 721 892,05 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 2 670 705,60 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej jak również listę wycofanych wniosków.

 

Szanowni Państwo,

w dniu 07 lipca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 31 maja 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 4 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 12 884 044,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 17 096 050,74 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 12 884 044,24 PLN natomiast ich łączna całkowita wartość to 17 096 050,74 PLN.

Tabela wniosków, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowaneobrazek

 

 

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

W dniu 31 maja 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna –ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna –ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10%
alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 4 wnioski
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 12 884 044,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 17 096 050,74 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminów naborów wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 31 maja 2016 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się 31 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminów naborów wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15, wiąże się to również z wydłużeniem orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu do października 2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr C.1.15)

lub w:

Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

 ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 9)

UWAGA!!!

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. z końcem maja br. zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Nowa siedziba od 31 maja br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej 13.

Wnioski w ramach ogłoszonych konkursów dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 należy składać już w nowej siedzibie Wydziału, przy ul. DWORCOWEJ 13 w sekretariacie.

 

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

 

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległo dotychczasowe miejsce składania dokumentacji konkursowej.

Właściwym miejscem składania wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją w wersji papierowej jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

pokój nr 21.

Dotychczasowe miejsce składania wniosków o dofinansowanie w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pozostaje bez zmian.

Ponadto w związku z koniecznością zachowania wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135, z późn. zm.) konieczne jest wypełnienie dodatkowego oświadczenia, które stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu został zamieszczony w części II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wraz z załącznikami) i elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 31 maja 2016 roku uprawnieni są potencjalni Beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne, środowiskowe i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 16/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 17/KM RPO-L2020/2015  z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 30% pkt. w ramach oceny horyzontalnej,
 • uzyskał co najmniej 60% pkt. w ramach oceny specyficznej.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu), z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln EUR, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 –
Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.2 – Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi

14 150 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/1- aktualny

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 08.03.2016 r.
W dniu 08.03.2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15.

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 - archiwalny

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

 

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 29.12.2015r.
W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15.

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie opinii ornitologiczno/chiropterologicznej obrazek

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl i a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych: 68 45 65 143, 161, 180
 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr C.1.15)

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu, w tym dotyczących zasad i kryteriów wyboru projektów, udziela również Instytucja Pośrednicząca ZIT MOF Gorzowa Wlkp. przez kontakt:

Urząd Miasta Gorzów Wlkp.

Wydział Strategii Miasta – Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, tel. (095) 73 55 843  

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,

Wydział Strategii Miasta – Referat ZIT

ul. Myśliborska 34 

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 308)