Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 15.06.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2  Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.1 Efektywność energetyczna

– projekty realizowane poza formułą ZIT

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 22.06.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 02 marca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Lubnie" złożonego przez Gminę Lubiszyn w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wniosek ten, w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu, został poddany ponownej ocenie formalnej, która zakończyła się oceną pozytywną. Następnie wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

W związku z powyższym ocenę formalną pozytywnie przeszło 38 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 90 968 027,84 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 115 823 137,96 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie
ocenione na etapie oceny formalnej.

                                                                                                                                                                    

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 25 projektów w ramach konkursu RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji dla przedmiotowego konkursu z 40 000 000,00 PLN do 69 168 450,19 PLN (w tym na procedurę odwoławczą  przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 6 916 845,01 PLN).

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

                                                                                                                                                               

W dniu 21 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 27 października do
21 listopada 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 37 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 25 wniosków uzyskało pozytywny wynik tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej, czyli otrzymały co najmniej 2,4/8 pkt. i 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie specyficznej i otrzymały co najmniej 33,6/56 pkt.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

                                                                                                                                                             

w dniu 26 października 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 29 kwietnia 2016 r. jednak w dniu 24 maja 2016 r. został przez ZWL wydłużony do dnia 15 czerwca 2016 r.) w wersji elektronicznej i papierowej wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosiła 133 743 132,64 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi
90 279 083,09 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 114 751 629,32 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

                                                                                                                                                                            

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15.

 

 W dniu 01 sierpnia 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 15 czerwca 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 42 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 133 743 132,64 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 103 698 060,35 PLN natomiast ich łączna całkowita wartość to 133 743 132,64 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wnioski, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowane.

 

- - - - -

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

 

W dniu 15 czerwca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.), wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 42 wnioski
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 133 743 132,64 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla trwającego konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 15 czerwca 2016 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się 15 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminów naborów wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 wiąże się to także z wydłużeniem orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr C.1.15)

lub w:

Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

 ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 9)

UWAGA!!!

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. z końcem maja br. zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Nowa siedziba od 31 maja br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej 13.

Wnioski w ramach ogłoszonych konkursów dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 należy składać już w nowej siedzibie Wydziału, przy ul. DWORCOWEJ 13 w sekretariacie.

 

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Szanowni Państwo.

 

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległo dotychczasowe miejsce składania dokumentacji konkursowej.

Właściwym miejscem składania wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją w wersji papierowej jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

pokój nr 21.

 

Dotychczasowe miejsce składania wniosków o dofinansowanie w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pozostaje bez zmian.

 

Ponadto w związku z koniecznością zachowania wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135, z późn. zm.) konieczne jest wypełnienie dodatkowego oświadczenia, które stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu został zamieszczony w części II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wraz z załącznikami) i elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 31 maja 2016 roku uprawnieni są potencjalni Beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia
  i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.
 • Uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne, środowiskowe i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 16/KM RPO-L2020/2015z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 17/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na www.rpo.lubuskie.pl

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 30% punktów w ramach oceny horyzontalnej;
 • uzyskał co najmniej 60% punktów w ramach oceny specyficznej.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu), z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln EUR, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi:

69 168 450,19 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 6 916 845,01 PLN)

40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4  000 000,00 PLN). zmiana z 24-11-2016 r.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

W dniu  24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z kwoty 40 000 000,00 PLN na kwotę 69 168 450,19 PLN  (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji na konkursu co stanowi 6 916 845,01 PLN) w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Ogłoszenia o ww. konkursie oraz Regulaminu.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 - aktualny

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

 

 

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT - archiwalne III

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT - archiwalne II

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT - archiwalne I

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

W dniu  24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z kwoty 40 000 000,00 PLN na kwotę 69 168 450,19 PLN  (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji na konkursu co stanowi 6 916 845,01 PLN) w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Ogłoszenia o ww. konkursie oraz Regulaminu.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 - aktualny

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

 

 

24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla trwającego konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 15 czerwca 2016 roku.

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 - aktualny

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 08.03.2016 r.

W dniu 08.03.2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 - archiwalny II

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

 

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 29.12.2015 r.

W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15.   

Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 archiwalny

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

I. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

III. Dokumenty strategiczne i branżowe

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

IV. Wzór umowy o dofinansowanie projektu i załączniki do umowy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie opinii ornitologiczno/chiropterologicznej

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl i a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych: tel. 68 45 65 143, 161, 180

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr C.1.15)

Uwaga

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na dużą objętość Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowanych dla obszarów, na których będą realizowane projekty składane w ramach konkursu:

- nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,

IZ RPO-L2020 dopuszcza możliwość umieszczenia ww. dokumentu w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf. Ponadto informujemy, iż akceptowane będzie również złożenie przez Wnioskodawców w wersji papierowej wyłącznie wyciągu z PGN, zawierającego informacje nt. realizacji zadań stanowiących przedmiot projektu.