Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 2 ROZWÓJ CYFROWY dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 30.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 2 – ROZWÓJ CYFROWY
dla Działania
2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

dla Poddziałania

2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT

 

w ramach kategorii interwencji:

78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej),

 

79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie: e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej),

 

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 31.07.2018

Informujemy, iż w dniu 31 lipca 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania projektowi Nr RPLB.02.01.01-08-0020/16, pt. „Lubuski e-Urząd II”, który znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzymają 4 projekty na kwotę przyznanego dofinansowania 77 105 796,44 PLN.

            W załączeniu prezentujemy zaktualizowaną listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16.

Lista projektów wybranych do dofiansowania obrazek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 3 projektów w ramach konkursu
RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej), 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie:
e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 75 776 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 7 577 600,00 PLN).

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 22 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 13 kwietnia 2017 r. do 22 kwietnia 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej), 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie: e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 75 776 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 7 577 600,00 PLN).

 

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 6 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

 

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 5 wniosków tj. takich, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 94 405 352,72 PLN, natomiast całkowita wartość to 116 743 710,07 PLN. Jeden projekt został oceniony negatywnie podczas oceny merytorycznej, ponieważ nie spełnił wszystkich kryteriów dopuszczających.

 

Lista wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej.

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 13 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej), 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie:
e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 75 776 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 7 577 600,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 7 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 7 listopada 2016 r. i trwał do dnia 30 grudnia 2016 r.) wpłynęło
 - w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 96 724 393,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  119 475 442,35 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 95 098 102,72 PLN, natomiast całkowita wartość to 117  558 710,07 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

                                                                                                                                                              

W dniu 30 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 2  Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 75 776 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 7 577 600,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 7 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 7 listopada 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ogółem 96 724 393,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 119 475 442,35 PLN.   

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 7 listopada 2016 r. i zakończy się 30 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

w Punktach Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku -  parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

 

UWAGA!

Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia
30 grudnia 2016 r. uprawnieni są następujący Beneficjenci:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

 

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania.

 

Beneficjentami Poddziałania mogą być Wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp. Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Zielona Góra wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

 

W przypadku digitalizacji – z wyłączeniem kultury i dziedzictwa kulturowego, gdyż zgodnie z art. 53 Rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. projekty te są objęte pomocą publiczną.  

 

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis (brak pomocy publicznej na pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 – Beneficjent).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • budowę, przebudowę lub wyposażenie inwestycyjne regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,
 • budowę i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • archiwizację danych, digitalizację i cyfryzację zasobów, otwarcie publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,
 • uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej,
 • tworzenie i rozbudowę systemów informacji przestrzennej (GIS),
 • inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),
 • rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki  i inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,
 • tworzenie, rozwój istniejących i wdrażanie interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej ,
 • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,
 • tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,
 • tworzenie interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu turystyki i kultury, środowiska przyrodniczego (w tym monitoring środowiskowy) – projekty muszą mieć charakter e-usług świadczonych dla obywateli,
 • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, cyfrowych bibliotek itp.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 41/KM RPO-L2020/2016 z dnia
8 września 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

 

UWAGA! Maksymalna kwota dofinansowania jaką może uzyskać dany projekt wynosi 50 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania jaką może uzyskać dany projekt wynosi 50 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Podziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

75 776 000,00[1],

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (7 577 600,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania. 

Niezbędne dokumenty

I. Załączniki do Regulaminu konkursu

I. Załączniki do Regulaminu konkursu

II. Załączniki i oświadczenia

II. Załączniki i oświadczenia

III. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

III. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
  i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 54 i 55), tel. 68 45 65 127, -117, -118.

adresy e-mail: l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl; l.klobut@lrpo.lubuskie.pl; j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Lub

 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).